Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade v zákonom stanovenej lehote, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia návrhu nariadenia (pozn.: lehota na podanie pripomienok je presne stanovená konkrétnym dátumom). Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území samosprávneho kraja, môžu podať i spoločnú pripomienku, za ktorú sa považuje každá obsahovo totožná pripomienka zaslaná samostatne, ak je jej súčasťou splnomocnenie tej istej fyzickej osoby na zastupovanie pripomienkujúcich osôb.
Hore
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015