Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Všeobecne záväzné nariadenia sa vyhlasujú vyvesením ich úplných znení na úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúdajú 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia. Vyhlásenie nariadenia je podmienkou jeho platnosti.

Všeobecne záväzné nariadenia


Právne predpisy, postupy vybavovania

Hore
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 31.8.2020