Informovanie o civilnej ochrane

Civilná ochrana v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

1. časť: Všeobecné informácie o civilnej ochrane:


Civilná ochrana

Civilná ochrana v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom zákonom je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Úlohy a opatrenia civilnej ochrany:
 • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne
  • v záchrane osôb,
  • poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci,
  • vyslobodzovaní osôb a
  • v odsune ranených,
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
 • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
 • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
 • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
 • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
 • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
 • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane

Pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku civilnej ochrany:
 • poskytuje okresnému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí;
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi;
 • poskytuje okresnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva;
 • metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnými inštitúciami s humanitárnym poslaním;
 • podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.

Kontakt na zamestnancov - oblasť krízového riadenia:

Adresa:
 • Žilinský samosprávny kraj
 • oddelenie krízového riadenia, BOZP a SR
 • Komenského 48
 • 011 09 Žilina
Ing. Dalibor Fučík Ing. Gabriela Graňová
Legislatíva:
Legislatíva - oblasť civilnej ochrany (DOC)
 

2. časť: Rozdelenie informácií pre občana a pre OvZP ŽSK


1. Občan (o čom ich môžeme informovať, metodicky usmerňovať)

Práva občana na úseku civilnej ochrany:

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov má obyvateľ - fyzická osoba právo na:
 • včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom a informácie o spôsobe
 • evakuáciu a ukrytie,
 • informácie o spôsobe ochrany,
 • bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku,
Má tiež právo na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.

Povinnosti občana na úseku civilnej ochrany:
 • dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb,
 • riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
 • vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú im zverené,
 • plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,
 • vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
 • poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
 • poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Mimoriadna udalosť a mimoriadna situácia

Mimoriadna udalosť je ťažko predvídateľná príhoda, ktorá má negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie:
 • živelná pohroma,
 • havária,
 • katastrofa,
 • teroristický útok.
Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory. Patria sem:
 • povodne, záplavy, prietže mračien a krupobitia,
 • snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy,
 • zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare, víchrice.
Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov. Patria sem:
 • výbuchy, požiare,
 • úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a pod.,
 • poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkových vedení médií.
Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie. Patria sem:
 • rozsiahle dopravné havárie – veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,
 • nebezpečenstvo rádioaktívneho zamorenia po havárii jadrových zariadení, nehody pri preprave alebo pri nesprávnom uložení rádioaktívneho materiálu a pod.,
 • rozrušenie vodohospodárskych diel,
 • epidémie nákazlivých ochorení ľudí a zvierat,
 • nedostatok vody a dôležitých potravín.

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, počas ktorého sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.


TIESŇOVÉ VOLANIE - Linka 112

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, tak bez zbytočného odkladu volajte na telefónne čísla tiesňového volania.

Dôležité telefónne čísla:
 • 112 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS)
 • 150 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)
 • 155 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)
 • 158 - Policajný zbor SR (v prípade ohrozenia života a zdravia)
 • 18 155 - Letecká záchranná zdravotná služba
 • 18 300 - Horská záchranná služba
Na všetky čísla tiesňového volania treba volať len v prípadoch keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému.

Udalosti, pri ktorých treba volať na čísla tiesňovej linky 112:
 • požiar budov, automobilových vozidiel, lesa alebo iných objektov; ak vidíte plamene alebo dym z okien budov, lesov, atď.
 • prírodná katastrofa - povodeň, veterná smršť, snehová kalamita, kedy došlo k ohrozeniu ľudského života, zdravia alebo majetku,
 • závažná dopravná nehoda, pri ktorej sú zranené alebo usmrtené osoby ,
 • lúpežné prepadnutie či krádež (napr. automobilového vozidla, peňaženky, batožiny, a podobne,
 • lúpežné vlámanie do budovy alebo automobilového vozidla,
 • pri ktorých je potrebné vyslobodiť osoby uväznené v havarovanom vozidle alebo pod troskami budov alebo popadaných stromov,
 • pri nájdení podozrivej batožiny, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
 • pri nájdení osoby ležiacej na zemi v bezvedomí,
 • ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
 • ak ste svedkom pokusu o samovraždu,
 • pri závažných poraneniach – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak niekto utrpel poranenie elektrickým prúdom,
 • ak chcete oznámiť polícii skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Čo povedať operátorovi:
 1. Čo sa stalo?
  Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc treba vyslať. Ide o požiar, dopravnú nehodu, povodeň, trestný čin? Aký je rozsah udalosti? Ide o požiar domu, bytu, lesa, ohrozenia života viacerých osôb, zaplavovanie cesty, poľa, obce a podobne.
 2. Kde sa to stalo?
  Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
  • v uzatvorenom priestore:
   uviesť či sa to stalo v byte alebo na pracovisku, povedať adresu - ulica, číslo domu, poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu, inštruovať ako nájsť dom hlavne na sídliskách
  • na verejných komunikáciách alebo v otvorenom priestranstve:
   uviesť stručný a výstižný popis miesta - typická budov v blízkosti, križovatka, posledná ulica, kilometrovník na diaľnici, číslo diaľnice a pod.
 3. Komu sa to stalo?
  Uviesť čo najviac informácií o postihnutom potrebných pre zabezpečenie adekvátnej pomoci: pohlavie, približný vek, počet postihnutých
 4. Informácie o vás - číslo telefónu, z ktorého voláte;
  Na záver je vhodné operátorovi povedať číslo telefónu, z ktorého voláte, keby Vám operátor potreboval zavolať späť, napr. pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, ako aj Vaše meno a priezvisko.
 5. Informácie, ak je k miestu sťažený prístup alebo hrozí riziko ďalšieho nebezpečenstva
  Ak je na miesto udalosti sťažený prístup (napr. neprejazdná cesta) alebo riziko ďalšieho nebezpečenstva (napr. výbuchu, nebezpečné látky, a pod.), nezabudnite na to upozorniť operátora.

Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 sa zároveň držte týchto dobrých zásad:
 • Zachovajte pokoj. Rozprávajte pomaly, zrozumiteľne a nahlas.
 • Hovor uskutočnite z bezpečného a pokiaľ možno aj čo najtichšieho miesta.
 • Buďte trpezlivý – počkajte, kým operátor zodvihne telefón. Nezavesujte telefón!
Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie i keď pomoc je už na ceste. Nepokladajte telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie!

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície!

Neoprávnené volania na číslo tiesňového volania 112

Na číslo tiesňového volania 112 nevolajte:
 • ak chcete len zistiť, či tiesňové volanie funguje,
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť,
 • ak sa chcete len pobaviť,
 • ak sa chcete len o niečom informovať (napr. o telefónnych číslach, cestovnom poriadku, a podobne.
Tomu, kto zneužije číslo tiesňového volania 112 môže byť uložená pokuta až do výšky 1659 Eur. Za zneužitie číslo tiesňového volania 112 sa považuje úmyselné vyžiadanie poskytnutia pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselné blokovanie linky tiesňového volania.

Ak niekto na číslo tiesňového volania 112 oznámi poplašnú správu, ktorá nie je pravdivá a spôsobí tak nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, dopúšťa sa trestného činu šírenia poplašnej správy a hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Lokalizácia znamená, že pri každom hovore na číslo tiesňového volania 112 sa dá zistiť miesto, odkiaľ je hovor uskutočnený. Toto je dôležité preto, že častokrát človek v núdzi nevie popísať kde presne sa nachádza, alebo môže mať ťažkosti zrozumiteľne rozprávať. Lokalizácia však pomáha aj pri zisťovaní osôb, ktoré uskutočnili neoprávnené hovory na číslo tiesňového volania 112.

Tiesňové telefónne číslo 112 nikdy nezneužívajte, aby ste neodopreli pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú!

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb

Varovanie obyvateľstva je jednou z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:
 • hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť
 • podľa druhu tónu signálu a dĺžky jeho trvania sa dá rozlíšiť o akú MU sa jedná
 • následne treba pozorne sledovať hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského (obecného) rozhlasu

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi: + zvuková verzia mp3 zip
Názov signálu Príčina aktivácie Spôsob varovania Ukážka signálu
Všeobecné ohrozenie Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2 - minútový kolísavý tón sirén MP3
Ohrozenie vodou Pri ohrození ničivými účinkami vody 6 - minútový stály tón sirén MP3
Koniec ohrozenia Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 2 - minútový stály tón sirén bez opakovania MP3

Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí.

PRESKÚŠANIE prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.
Skúška sirén je vykonaná druhý piatok v mesiaci 2 - minútovým stálym tónom. (MP3)

Činnosť obyvateľstva, keď zaznie siréna mimo doby pravidelného skúšania

Pri pobyte mimo budovy - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.

Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neupúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte na ďalšie pokyny.
Presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu.
Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

EVAKUÁCIA

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa, ak pominul dôvod, pre ktorý bola vyhlásená.

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom; ak to nie je možné alebo účelné, peši.

V situácii, keď je nariadená evakuácia:
 • dodržiavajte zásady na opustenie bytu,
 • zoberte si so sebou evakuačnú batožinu,
 • dostavte sa na vopred určené miesto (bližšie informácie o zhromažďovacom priestore evakuácie sa dozviete z vysielania regionálnych rádiových staníc),
 • ak budete mať povolené použiť vlastné vozidlo, so sebou vezmite toľko osôb, koľko bude možné. Nezabudnite pritom sledovať dopravné informácie v rádiu, riaďte sa dopravnými pokynmi polície a miestnymi úpravami pomocou dopravných značiek,
 • pokiaľ sa nemôže použiť vlastné vozidlo, preprava je zabezpečená prostredníctvom prostriedkov verejnej dopravy, o ktorej budete informovaní miestnym rozhlasom (spôsob prepravy a miesto, kde sa máte sústreďovať).

V prípade evakuácie treba dodržiavať všetky pokyny osôb a príslušných orgánov, ktorí zabezpečujú evakuáciu!!!

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
 • uzamknite byt,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im,
 • počúvajte miestny (obecný) rozhlas, autorádio či prenosné komunikačné zariadenia (napr. mobilný telefón s funkciou rádia),
 • dodržiavajte pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie,
 • v prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky použite improvizované ochranné prostriedky a priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra, v prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky,
 • rešpektujte pokyny poriadkovej a bezpečnostnej služby.
 • ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 • vždy zachovávajte rozvahu.

Hmotnosť evakuačnej batožiny môže byť najviac
 • 25 kg u dospelej osoby,
 • 15 kg u dieťaťa,
 • 5 kg príručnej batožiny

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny
 • osobné doklady, peniaze a iné cennosti (dokumenty),
 • lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky.
 • základné trvanlivé potraviny a pitná voda na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny,
 • vrecková lampa,
 • prikrývka alebo spací vak
 • náhradná bielizeň, odev, obuv a nepremokavý plášť
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci a uváženia (mobilný telefón, pre deti hračku)

Samovoľná evakuácia

Pod samovoľnou evakuáciou sa rozumie neorganizované opúšťanie ohrozeného priestoru.

Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie.
Obyvatelia sa teda do miesta núdzového ubytovania môžu dopraviť aj vlastnými motorovými vozidlami, no sú povinní riadiť sa a dodržiavať pri samovoľnej evakuácii nasledovné zásady:
 • oboznámiť evakuačnú komisiu (krízový štáb) mesta/obce o vykonaní samovoľnej evakuácie,
 • vziať si so sebou doporučenú evakuačnú batožinu a neprekročiť stanovenú hmotnosť,
 • zabezpečiť hospodárske zvieratá krmovinami a vodou na predpokladaný čas evakuácie vykonať opatrenia na zabezpečenie domácnosti proti neoprávnenému vniknutiu,
 • dodržiavať pri preprave pokyny poriadkových orgánov, najmä nevstupovať do priestorov, ktoré sú postihnuté mimoriadnou udalosťou,
 • dodržiavať predpísanú evakuačnú trasu vzhľadom na to, že pri vykonaní evakuácie sa predpokladá so zvýšenými nárokmi na dopravnú priepustnosť komunikácií,
 • nahlásiť vykonanie samovoľnej evakuácie v kontrolnom stanovišti a v mieste ubytovania evakuovaných.

INDIVIDUÁLNA OCHRANA OSÔB:
= je sú to protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečnej látky na ľudský organizmus, ktoré svojimi vlastnosťami alebo v kombinácii môžu ohroziť život alebo zdravie

Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb:
 • Improvizované prostriedky - ochrana nekrytých častí povrchu tela
 • Špeciálne prostriedky - prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré sa používajú bez vyzvania ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku MU spojenej s únikom NL.

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
 • presune osôb do úkrytov,
 • úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
 • prekonávaní zamoreného priestoru,
 • evakuácii obyvateľstva.
OCHRANA dýchacích ciest:
 • kus látky (preložená vreckovka, uterák, utierka, a pod.), ktorú navlhčíte. K navlhčeniu použite: obyčajnú vodu,
  • v prípade úniku čpavku použite: ocot (1 lyžica octu / 1 liter vody),
  • v prípade úniku NL kyslej povahy použite zažívaciu sódu (2 lyžice sódy bikarbóny /1 liter vody)
Ochrana očí:
 • okuliare uzavretého typu (lyžiarske, potápačské, plavecké, motocyklové),prípadné vetracie otvory prelepte lepiacou páskou,
 • ak nemáte doma žiadne okuliare podobného typu, môžete použiť obyčajné priehľadné igelitové vrecko, ktoré pretiahnete cez hlavu a stiahnete špagátom príp. gumou v úrovni lícnych kostí
Ochrana hlavy:
 • použite - čiapku, kuklu, šál, klobúk, šatku, a pod., cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Pri ich nasadzovaní dbajte na to, aby vlasy boli úplne zakryté, to isté platí i pre čelo, krk a uši.
OCHRANA TRUPU
 • Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany.
 • Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy.
 • Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou.
 • Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.
OCHRANA RÚK A NÔH
 • Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice.
 • Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
 • celý povrch tela musí byť zakrytý,
 • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
 • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

Ako nasadiť plynovú masku
 • našróbujeme filter MOF;
 • otvoríme uzáver filtra;
 • zadržíme dych (aby sme si nenadýchali do priezora masky (došlo by k zaroseniu);
 • uchopíme lícnicu oboma rukami za spodné a stredné pásiky upínajúceho postroja, ťahom rukou roztvoríme upínací postroj aj lícnicu, nasadíme pod bradu a pretiahneme upínanie cez hlavu, tylová doštička sa pritom stiahne čo najviac dozadu;
 • tlakom dlaní zvonka stlačíme lícnicu a prudko vydýchneme;
 • uchopíme lícnicu za zorníky a miernymi pohybmi ju vyrovnáme súmerne na tvár, dotiahneme najprv spodné, potom stredné a nakoniec vrchné upínacie pásiky, uťahovanie vykonávame jednotlivo jednou rukou a pritom pridržujeme druhou rukou lícnicu za ventilovú komoru.

UKRYTIE

UKRYTÍM sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí.

ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa na účely zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov považujú
 • ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov,
 • chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.

Ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany sa považujú:
 • odolné úkryty,
 • plynotesné úkryty,
 • jednoduché úkryty budované svojpomocne
  • na ochranu obyvateľstva v čase vojny a vojnového stavu,
  • na ochranu obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Jednoduché úkryty budované svojpomocne

Na ich vybudovanie sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb a vybudované sú v stave bezpečnosti, kde po vykonaní svojpomocných špecifických úprav zabezpečujú čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu. Minimálne požiadavky, ktoré musí JÚBS spĺňať:
 • vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
 • zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
 • minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
 • statické a ochranné vlastnosti,
 • vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom, filtračným a ventilačným zariadením,
 • utesnenie.
Ak po vzniku mimoriadnej udalosti z časových dôvodov nie je možné uviesť jednoduché úkryty do stavu technickej pripravenosti a zabezpečenia príjmu ukrývaných osôb, ukrytie obyvateľstva sa zabezpečuje v ochranných priestoroch budov.

ZÁSADY OCHRANY V OCHRANNÝCH PRIESTOROCH BUDOV

Ochranné priestory sa pripravujú na účel ochrany pred účinkami nebezpečných látok podľa možnosti v pivniciach domov, ale aj v ich zvýšených podlažiach. Hlavnou požiadavkou je ich dokonalé utesnenie. Stupeň ochrany pred kontamináciou je tým vyšší, čím hlbšie je ochranný priestor zapustený do zeme. Na zriadenie ochranných priestorov je výhodné prednostne využívať miestnosti veľké, s malým počtom okien a dverí, pokiaľ možno v pivniciach a nižšie položených priestoroch, ktoré nie sú v rohu budov a ktoré susedia s ďalšími miestnosťami vhodnými na úpravu ochranných priestorov. Vhodné je, ak sú v blízkosti kúpeľní a sociálnych zariadení, ktoré po utesnení možno používať

ÚKRYTOVÁ BATOŽINA - je obdobná ako evakuačná batožina.
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: do 10 kg pre deti a do 15 kg pre dospelých

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
 • zbrane všetkého druhu,
 • alkohol a iné návykové látky,
 • zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 • objemné predmety, kočíky, periny ap.,
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče,
 • jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

AKO SA SPRÁVAŤ V ÚKRYTE
 • správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
 • neplytvajte vodou a potravinami,
 • udržujte čistotu a poriadok,
 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

Poskytovanie prvej pomoci

Prvá pomoc - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
 • zachrániť život,
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
 • urýchliť zotavenie.

Čo robiť?
 • Zisti, čo sa stalo
 • Dbaj na vlastnú bezpečnosť
 • Zavolaj pomoc
 • Zastav krvácanie
 • Uvoľni dýchacie cesty
 • Urob vonkajšiu masáž srdca
 • Záchranné vdychy
 • Pomer: 30 stlačení hrudníka: 2 vdychom za minútu
 • Následne po rozdýchaní stabilizovaná poloha

Ako poskytnúť prvú pomoc?
 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
 • pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest,
 • pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
 • pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca,
 • venujte pozornosť protišokovým opatreniam.
P a m ä t a j t e !
 • Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte,
 • nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
 • nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné
Ak sa dá, možnosť použiť aj materiály zo ŽIPLA

Všeobecné informácie o spôsobe ochrany v prípade vzniku MU:

POŽIAR
 • ak je to možné, snažte sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
 • ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou látkou, potom bezpodmienečne musíte obytný dom ( byt ) odpojiť od elektrického prúdu
 • ak nie je možné požiar dostupnými prostriedkami uhasiť okamžite opustite budovu.
 • Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí: zoberte zo sebou iba veci, ktoré vám môžu pomôcť pri "úteku" - hasiaci prístroje (ak máte), hrubú tkaninu, sekeru, lano...
 • Ak vám situácia dovolí, informujte ostatné osoby v budove o požiari "HORÍ", alebo iným dohodnutým signálom, hlavne ak nie je ešte spustená požiarna siréna.
 • Zatvárajte za sebou všetky dvere!!!
 • Dvere ale nezamykajte a nevracajte sa späť do budovy.
 • Pri požiari v žiadnom prípade výťah nepoužívajte, môže sa zaseknúť (prestane fungovať elektrický prúd - skrat elektrického vedenia, odpojenie budovy od elektrického prúdu) a vy uviaznete v ňom bez možnosti úniku (záchranné akcie vo výťahových šachtách sú veľmi náročné, nebezpečné a časovo zdĺhavé).
 • vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti a chorých ľudí – využite na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
 • pri evakuácii sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom: dym zhoršuje viditeľnosť, a čo je ešte horšie, už po pár vdychov v zadymenom priestore môžete upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíri rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte steny - opora, ktorá umožní rýchlejší a istejší postup vpred.
 • dodržiavajte pokyny pracovníkov hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek. Na výzvu veliteľa zásahu poskytnite osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru

PRIETRŽ MRAČIEN, VÍCHRICE, SILNÉ BÚRKY, INTENZÍVNE DAŽDE, KRUPOBITIA
 • nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • keď nemusíte, nevychádzať z domu, nepúšťať von deti,
 • nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • zabezpečiť domáce zvieratá,
 • neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 • vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 • nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 • opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
 • zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.
pokiaľ máte dostatok času:
 • vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • premiestniť hodnotné veci zo suterénov na vyššie poschodia,
 • uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
 • pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
 • pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • zobrať si nepremokavú obuv a odev,
 • odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • informovať svojich susedov,
 • pripraviť evakuáciu zvierat,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy

POVODNE A ZÁPLAVY
 • v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
 • pokiaľ máte dostatok času:
  • vypnete alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
  • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
  • uzatvorte všetky okná,
  • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
  • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
  • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
  • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
  • informujte svojich susedov,
  • pripravte evakuáciu zvierat,
  • pripravte si evakuačnú batožinu,
  • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

SNEHOVÉ JAZYKY A ZÁVEJE
 • vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
 • obmedziť pobyt vo vonkajšom prostredí (i sými prostriedkami)
 • zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón a pod.) pre prípad núdze.

ZEMETRASENIE

pred zemetrasením:
 • pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
 • naučiť sa základy prvej pomoci,
 • poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
 • neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
 • dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
pri zemetrasení:
 • pri pobyte v budove ostať dnu,
 • pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
 • zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
 • v budove rýchlo vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k oknu,
 • ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
 • nevstupovať do výťahu a na schodište,
 • vonku sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
 • nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
 • nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
 • pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas trvania otrasov.
po zemetrasení:
 • opatrene opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí nebezpečie zrútenia jednotlivých častí stavieb,
 • poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
 • nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
 • skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy ľudí a životné prostredie,
 • každý požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych útvarov,
 • zabezpečiť trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
 • nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
 • aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
 • nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov, hasičov, ap.,
 • na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene nezávadného zdroja,
 • na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
 • na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných prác,
 • pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov riadiacich záchranné práce,
 • v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.

Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce NL ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu NL). Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY (alebo pri použití chemických zbraní)

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok tieto pôsobia na okolie väčšinou v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na kontaminovanie vodných zdrojov.

Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove treba:
 • postupovať podľa všeobecných zásad činnosti pri ohrození
 • zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
 • vytvoriť si izolovaný uzavretý priestor - uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu
 • pripraviť si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • budovu opustiť len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu treba:
 • zachovať rozvahu, zorientovať sa podľa situácie a rozhodnúť sa pre opustenie ohrozeného priestoru
 • rozhodnutie osoby je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a jej polohy; ak sa nachádza v smere vetra a je v časovej tiesni, okamžite musí vyhľadať ukrytie v budovách a postupovať ako pri pobyte v budove.

V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ BIOLOGICKEJ LÁTKY (alebo pri použití biologických zbraní)

Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a pod.), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických zbraní je potrebné: postupovať podľa všeobecných zásad činnosti pri ohrození a tiež zásad ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.

Zvlášť treba:
 • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
 • pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
 • hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 • obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
 • priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY (alebo pri použití jadrových zbraní)

Pri podozrení z úniku, pri úniku rádioaktívnej látky alebo použití jadrových zbraní postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.

Zvlášť je potrebné:
 • Čo najskôr sa ukryť v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
 • pokiaľ človek mohol prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než sa stačil ukryť, potom:
 • pred vstupom do budovy odložiť kontaminovaný vrchný odev a obuv do neprievzdušného obalu a nepoužívať ich,
 • dôkladne si umyť ruky, tvár a vlasy, vypláchnuť si oči, ústa, vyčistiť si nos a uši,
 • ak je to možné, osprchovať sa a vymeniť si bielizeň,
 • jódové prípravky užiť po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne.(ohrozené obyvateľstvo v 21 km zóne od atómovej elektrárne ). Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku),
 • zabezpečiť svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívať nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
 • postarať sa o hospodárske zvieratá
 • zatvoriť ich a dať im zásobu krmovín a vody na dva dni,
 • zásoby krmiva a vody zabezpečiť pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

DOPRAVNÁ NEHODA VOZIDLA PREPRAVUJÚCA NEBEZPEČNÚ LÁTKU

VŽDY PLATÍ !!!
 • ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
 • nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
 • únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.
Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky
 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

VÝHRAŽNÉ ANONYMNÉ TELEFONÁTY

Výhražné anonymné telefonáty najčastejšie oznamujú uloženie bomby. Zamerané sú na vyvolanie strachu a paniky v objektoch s väčším sústredením osôb. Telefonát takéhoto charakteru môže preniknúť z iných dôvodov aj na niektorého zamestnanca obecného úradu, školy a pod.. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená. Pre posudzovanie vážnosti situácie a pre voľbu opatrení je dôležité správne chovanie pri prijatí oznámenia vyhrážky bombovým útokom.

V priebehu telefonického hovoru je dôležité:
 • pozorne počúvať
 • volaného neprerušovať
 • okamžite písať poznámky
 • získať čo najviac informácií
 • predlžovať hovor kladením otázok
 • zaznamenať údaje o volajúcom (napr. pohlavie, dialekt, prízvuk, spôsob hovoru, odhad veku, zvuky v pozadí)
Ako ďalej konať:
 • ohlásiť udalosť na linku tiesňového volania 112, na 158 a 150,
 • oznámiť udalosť nadriadenému,
 • po vydaní príkazu o opustení budovy je nutné dodržať tieto zásady:
  • všetky osobné veci vziať so sebou,
  • obvykle otvorené skrine, zásuvky, písacie stoly nezamykať,
  • schránky obvykle zamknuté (pokladne, trezory) zamknúť,
  • vypnúť počítače a všetky elektrické spotrebiče,
  • všetky okná a dvere, ak je to možné,
 • budovu opustiť po určených trasách,
 • zhromaždiť sa na určenom mieste, kde čakať na ukončenie poplachu,
 • v ďalšom sa riadiť pokynmi príslušných orgánov.

MANIPULÁCIA S PODOZRIVOU ZÁSIELKOU
 • Netriasť so zásielkou, neotvárať a nevyberať obsah.
 • Vložiť zásielku do plastového vrecka alebo iného vhodného uzatvárateľného obalu, prípadne zakryť.
 • Pri vysypaní obsahu tento neutierať (nevíriť), ale okamžite zakryť fóliou, papierom, smetným košom ap. a už neodkrývať.
 • Ak sa prášok dostal na odev, tento vyzliecť a ďalej s ním manipulovať podobne ako s podozrivou zásielkou.
 • Upozorniť nadriadeného o udalosti a nahlásiť ju na tiesňovú linku 112, 158, 150.
 • Opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu, uzatvoriť okná a dvere, zabrániť vstupu do miestnosti iným osobám.
 • Označiť miestnosť oznamom:
  „ POZOR, PODOZRIVÁ ZÁSIELKA ! NEVSTUPOVAŤ !“
 • Umyť si ruky mydlom a vlažnou vodou, pri kontaminácii odevu odporúčame osprchovať sa od hlavy nadol.
 • Vypracovať zoznam osôb, ktoré prišli do styku so zásielkou, prípadne boli v rovnakej miestnosti a tento odovzdať veliteľovi zásahu.
 • Po príchode zasahujúcich jednotiek správať sa podľa pokynov veliteľa zásahu.
Identifikačné znaky podozrivej zásielky:
 • Veľa známok na obálke.
 • Neznámy odosielateľ.
 • Nesprávne napísaná adresa, nesprávne tituly a oslovenie adresáta.
 • Uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko.
 • Gramatické chyby, neuvedená spiatočná adresa.
 • Olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach.
 • Vyššia hmotnosť listu.
 • Tvarovo nesúmerná alebo nerovná obálka, vyčnievajúce drôty alebo kovové fólie.
 • Veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky ap.
 • nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkami.
 • Označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „osobné“.
 • Odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na pošte.
Podozrivé materiály a zásielky sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých identifikačných znakov.

ÚTOK TERORISTOV
 • zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
 • chráňte dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove,
 • sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný rozhlas),
 • plňte pokyny vydané oprávnenými osobami,
 • vyhotovte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela:
  • ochranné rúško - z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
  • plášť do dažďa,
  • gumené čižmy,
  • rukavice (igelitové vrecká),
  • rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov,
 • utesnite okná, dvere a iné vetracie otvory,
 • zbytočne netelefonujte, len v súrnom prípade, aby sa nezaťažovali telefónne linky,
 • poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (deťom, tehotným ženám, starším, bezvládnym osobám),
 • odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku záchranným jednotkám,
 • sledujte priebežne zdravotný stav rodinných príslušníkov.
Teroristická akcia (použitie strelných zbraní)
 • pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto,
 • ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien,
 • ukryte sa za vhodný kus nábytku,
 • striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami,
 • nepoužívajte pevné telefónne linky,
 • zachovajte pokoj a rozvahu.

3. Špecifická regiónov Žilinského samosprávneho kraja:
(návrh: popridávať informácie, resp. odkazy na jednotlivé OÚ za Žilinský kraj s informáciami v zmysle legislatívy)

Rozsah informácií pre verejnosť určený v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších právnych predpisov - vyplývajúceho z plnenia povinností okresného úradu a obce v zmysle § 14 ods.1. pís. p) a § 15 ods. 1 pís. a) príslušného zákona:
 1. Informácie o zdroji ohrozenia
 2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnych udalostí a následkov na postihnutom území a životnom prostredí
 3. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť
 4. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
 5. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
 6. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva
 7. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

Linky na informácie pre verejnosť poskytnuté príslušnými odbory krízového riadenia Okresné úrady v rámci Žilinského kraja:
2. OvZP (o čom ich môžeme informovať, metodicky usmerňovať)

OBDORNÁ spôsobilosť na úseku CO:
Tlačivá:
 • KARTA CO - každoročne na OÚ do 28.2. (WORD) prísluš. kalend. roku
 • Prehľad o realizácii prípravy (WORD) do 15.10. prísluš. kalend. roku
 • Zabezpečenie oblasti CO v OvZP ŽSK (WORD)

DOKUMENTY:
 • Zameranie činnosti pre OvZP na aktuálny rok (podklady zložka)
 • vzor objektovej dokumentácie pre OvZP (podklady zložka)

MATRIÁLY A POMÔCKY:
 • BROŽÚRKY CO (naskenované) ( pdf )
 • Termíny a Materiály z kurzov CO usporiadaných v priestoroch ŽSK (do budúcna)

Právne predpisy

Hore
Ing. Dalibor Fučík | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015