Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja majú možnosť podávať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ na podporu aktivít zameraných na prevenciu sociálno - patologických javov v stredných školách a školských zariadeniach alebo s názvom „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“, zameraného na zvýšenie záujmu mladých ľudí o históriu slovenského národa v stredných školách a školských zariadeniach.

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Povinne vyplniť je potrebné všetky údaje uvedené v žiadosti.
Hore
Mgr. Terézia Gábriková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015