Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Základnými medzinárodnými strategickými dokumentmi, ktoré pojednávajú o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia sú Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na rôzne sociálne programy či projekty sociálnoprávnej ochrany, z ktorých sú financované, okrem iného, aj aktivity na ochranu práv dieťaťa. Tieto finančné prostriedky sú vyčleňované aj na základe priorít schválených v Sociálnom programe na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území ŽSK.

Tento nájdete v priloženom odkaze:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/socialny-program/

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) má odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK pôsobnosť v oblastiach, o ktorých sa dočítate v priloženom odkaze:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/kompetencie-zsk-socialnej-oblasti/

V zmysle zákona ŽSK teda podporuje vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré slúžia práve na ochranu práv dieťaťa, jeho života a zdravia.

Dôležité informácie a zoznam subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK nájdete v priloženom odkaze:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/zoznam-subjektov-ktore-vykonavaju-opatrenia-socialnopravnej-ochrany-deti-socialnej-kurately-uzemi-zsk.html

Právne predpisy


Prílohy

Hore
Mgr. Barbora Ondrušková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015