Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC

Prostredníctvom tejto služby sa záujemca môže elektronicky objednať na stretnutie k zvolenému zástupcovi Žilinského samosprávneho kraja. V závislosti od kompetencií Žilinského samosprávneho kraja na jednotlivých úsekoch života verejnej správy (napr. na úseku zdravotníctva, dopravy, regionálneho školstva, cestovného ruchu, kultúry, sociálnych vecí a pod.) je možné elektronicky sa objednať k vecne príslušným riaditeľom odborov zriadených na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, do ktorých pôsobností záležitosť záujemcu vecne spadá alebo potom k ich priamemu nadriadenému - riaditeľovi Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý riadi a zodpovedá za chod Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Služba umožňuje objednať sa tiež na osobné stretnutie k predsedovi Žilinského samosprávneho kraja ako k jedinému štatutárnemu zástupcovi Žilinského samosprávneho kraja alebo podpredsedovi Žilinského samosprávneho kraja (štatutárovi v rozsahu určenom predsedom ŽSK v písomnom splnomocnení), ktorí môžu poveriť riaditeľa Úradu ŽSK, príp. jednotlivých riaditeľov odborov na Úrade ŽSK osobným vybavením žiadosti o stretnutie.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015