Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

V zmysle zákona č. 302/52011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v z. n. p. Návrh rozpočtu a Záverečný účet musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupné, aby sa o nich mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja skôr, ako budú schválené v Zastupiteľstve ŽSK. Občania majú právo rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

Prístupom na danú službu užívateľ získa prehľad o fungovaní Žilinského samosprávneho kraja a možnosti vyjadrovať k dianiu na území v ktorom žijú. Návrh rozpočtu a Záverečný účet sú dokumenty, ktoré prezentujú Žilinský samosprávny kraj, výsledky rozpočtového hospodárenia za rozpočtový rok, hodnotia plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v porovnaní s rozpočtom a majetkovú situáciu. Cieľom je úplne a prehľadne informovať obyvateľov ŽSK o realizácií činnosti samosprávneho kraja v jednotlivých oblastiach ako je vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, doprava, zdravotníctvo, kultúra, eurofondy, vyjadrovať sa k rozpočtu a hospodáreniu.
Hore
Ing. Janka Ševčíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015