Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 1.12.2012, upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Je to základný nástroj kontroly verejných inštitúcií zo strany verejnosti.

Ak žiadate informácie ...

na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle smernice č. 45/2006 o postupe pri aplikovaní zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
 1. komu je určená,
 2. kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 3. akú informáciu si žiada sprístupniť,
 4. spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 5. musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.
Formulár žiadosti o poskytnutie informácii (Žiadateľ vypĺňa vo formulári len informácie medzi dvoma hrubými čiarami)

Žiadosť možno podať:
 1. písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Komenského 48
  • 011 09 Žilina
 2. písomne osobným doručením do podateľne (1. posch, č.d. 101) príp. gestorovi (3. posch., č.d. 313)
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Komenského 48
  • 011 09 Žilina
 3. ústne u gestora (Martina Gazdíková, odbor informácií a zahraničných vzťahov, 3. posch., č. d. 313)
 4. telefonicky na čísle: 041/ 50 32 326,
 5. faxom na čísle: 041/ 50 32 344,
 6. elektronickou poštou na adresu: martina.gazdikova@zilinskazupa.sk
Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 7.30 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov za sprístupnenie informácií

Právne predpisy, postupy vybavovania, opravné prostriedky

Hore
Martina Gazdíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015