Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Táto služba poskytuje informácie o tom, ktoré činnosti (konania, úkony) vykonávané Žilinským samosprávnym krajom sú spoplatnené správnymi poplatkami a informáciu o výške správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Služba poskytuje tiež informáciu o tom, v ktorých prípadoch a v akej výške môže Žilinský samosprávny kraj požadovať od žiadateľov o sprístupnenie informácií úhradu materiálnych nákladov spojených s vyhotovením a odoslaním informácií v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SADZOBNÍK

(Žilina 1. júla 2006)

spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení podľa vyhlášky MF SR c. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.
1. Rozmnožovanie - 1 strana čierno-biela 0,07 € (Farebné rozmnožovanie sa na úrade nevykonáva z technických dôvodov)
2. Informácia poskytnutá na kompaktnom disku 0,66 €
3. Informácia poskytnutá faxom podľa cenníka (Slov. telekomunikácií a.s.)
4. Informácia poskytnutá telefonicky podľa cenníka (Slov. telekomunikácií a.s.)
5. Poštové poplatky podľa cenníka (Slovenskej pošty š.p)

Spôsoby úhrady nákladov:
  • poštovou poukážkou,
  • bezhotovostným prevodom na účet v banke,
  • v hotovosti do pokladne Úradu ŽSK.

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

Pri zmenách cien budú automaticky upravené aj poplatky za príslušné úkony.

Právne predpisy

Hore
Martina Gazdíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015