Vybavovanie sťažností a podnetov

Každá fyzická, alebo právnická osoba („sťažovateľ“) má právo podať sťažnosť, ak má podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti fyzických alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Hore
Ing. Magdaléna Remšíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015