Elektronické platenie pokút a poplatkov

Modul Elektronické platenie pokút a poplatkov je priamo zakomponovaný do služieb:
V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

Komunikácia prebieha cez elektronickú schránku na www.slovensko.sk, do ktorej dostanete platobný predpis (vo forme elektronického formulára). V prípade potreby komunikácie k platbám je možné využiť aj ďalšie elektronické formuláre k platbám, ktoré sú Vám k dispozícii na www.slovensko.sk.

Právne predpisy, postupy vybavovania

Hore
Ing. Richard Staškovan | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 23.2.2018