Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené - Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný správny orgán na konanie v zmysle ustanovenia § 81 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a v zmysle ustanovenia § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývanie a v rehabilitačnom stredisku, vydáva rozhodnutia, voči ktorým je možné podať opravný prostriedok - odvolanie. Súčasťou takéhoto rozhodnutia je aj poučenie o opravnom prostriedku v znení:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 250 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, opravný prostriedok v lehote do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Krajský súd v Žiline alebo prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja na Krajský súd v Žiline.
Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom mimo odvolacieho konania.
 1. Miesto, kde je možné podať opravný prostriedok k uvedeným veciam - proti rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu podáva odvolanie na Krajský súd v Žiline, Orolská 3, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 na Krajský súd v Žiline
  • sám žiadateľ,
  • zákonný zástupca dieťaťa
  • súdom ustanovený opatrovník
  • opatrovník ustanovený v konaní o odkázanosti na sociálnu službu
 2. Lehota podania opravného prostriedku:
  • voči rozhodnutiu je možné podať do 30 dní od doručenia opravný prostriedok - odvolanie,
 3. Spôsob podania: osobne a poštou
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015