Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené - Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Proti rozhodnutiu Žilinského samosprávneho kraja, ktorým sa nepovoľuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 54 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15-ich dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia Žilinskému samosprávnemu kraju, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Odvolacím orgánom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová ul. č. 2,837 52 Bratislava 37.
Voči rozhodnutiu odvolacieho orgánu nie je prípustné odvolanie podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku (rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda právoplatnosť doručením), rozhodnutie odvolacieho orgánu je preskúmateľné súdom. Lehoty na vydanie rozhodnutia platia obdobne pre odvolací orgán ako pre prvostupňový správny orgán.

Ak prvostupňový správny orgán nebude aplikovať autoremedúru (t. z., ak odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu sám) podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží napadnuté rozhodnutie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu, ktorému začínajú plynúť lehoty na vydanie rozhodnutia od okamihu doručenia spisového materiálu. Až týmto okamihom začína plynúť odvolaciemu orgánu 30-dňová, resp. 60-dňová lehota na vydanie rozhodnutia.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015