Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom príst

Žiadosť možno podať:
 • elektronicky cez ústredný portál verejných služieb ľuďom - www.slovensko.sk
 • elektronickou poštou na adresu: jana.sutarova@zilinskazupa.sk
 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Komenského 48
  • 011 09 Žilina
 • písomne osobným doručením do podateľne (prízemie) príp. gestorovi
  • (Jana Šutarová, oddelenie komunikácie, 3. posch., č. d. 318)
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Komenského 48
  • 011 09 Žilina
 • ústne u gestora (Jana Šutarová, oddelenie komunikácie, 3. posch., č. d. 318)
 • telefonicky na čísle: 041/ 50 32 326,

Žiadosti sa vybavujú najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti. Lehotu vybavenia žiadosti môže ŽSK z vážnych dôvodov bližšie uvedených v zákone predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodu jej predĺženia oznámi gestor žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

Zo žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) musí byť zrejmé (obsah):
 • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodného meno žiadateľa
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si výpis, odkopírovanie informácií na technický nosič dát, vyhotovenie kópií), telefonicky, faxom, poštou alebo elektronickou poštou. Ak nie je možné sprístupniť informácie spôsobom, ktorý žiadateľ určil, musí Žilinský samosprávny kraj so žiadateľom dohodnúť iný spôsob sprístupnenie informácií. Osoby nevidiace alebo slabozraké sú oprávnené požadovať sprístupnenie informácií v slepeckom (Braillovom) písme alebo zväčšenom písme.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
Po poskytnutí požadovaných informácií v stanovenej lehote, urobí Žilinský samosprávny kraj rozhodnutie zápisom v spise. Ak sa žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty vybavenia žiadosti. Rozhodnutie sa nevydá v prípade, ak sa žiadosť odloží.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 12.5.2018