Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Základom finančného hospodárenia samosprávneho kraja je rozpočet samosprávneho kraja, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Podľa § 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajov) v znení neskorších predpisov návrh rozpočtu samosprávneho kraja musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa mohli o ňom vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa § 3 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch; to platí aj o návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja. Pripomienku je možné zaslať elektronicky, písomne alebo ústne do zápisnice na úrade.

Rozpočet samosprávneho kraja a jeho zmeny schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja ktoré rovnako kontroluje i jeho čerpanie a schvaľuje aj záverečný účet samosprávneho kraja; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať i predseda.

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah (vrátane povinnosti tvoriť programový rozpočet), pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovujú osobitné zákony, a to
  • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • prípadne iné právne predpisy.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015