Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Po skončení rozpočtového roka samosprávny kraj údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu samosprávneho kraja. Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä
  1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
  2. bilanciu aktív a pasív,
  3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
  4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
  5. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,
  6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
  7. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce a návrh záverečného účtu vyššieho územného celku predkladá na verejnú diskusiu. Podľa § 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajov) v znení neskorších predpisov návrh záverečného účtu samosprávneho kraja musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa mohli o ňom vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa § 3 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch. Pripomienku je možné zaslať elektronicky, písomne alebo ústne do zápisnice na úrade.

Záverečný účet samosprávneho kraja schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje zastupiteľstvo samosprávneho kraja pri prerokúvaní záverečného účtu samosprávneho kraja. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. samosprávny kraj v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu zastupiteľstvo samosprávneho kraja potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu samosprávneho kraja.

Prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  1. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad alebo
  2. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, zastupiteľstvo samosprávneho kraja je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu je samosprávny kraj povinný prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Postavenie záverečného účtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah a ostatné pravidlá ustanovuje, a to zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015