Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Informovanie o vyhlásení referenda

Zastupiteľstvo vyhlási:
  • referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy samosprávneho kraja, ak sa na tom uznesenie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.
  • referendum o odvolaní predsedu, ak:
    1. je neprítomnosť alebo zdravotná nespôsobilosť predsedu na výkon funkcie dlhšia ako šesť mesiacov,
    2. hrubo a opakovanie zanedbáva povinnosti predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja, alebo
    3. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.

Zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda a v prípade petície, ak spĺňa náležitosti ustanovené zákonom o petičnom práve v platnom znení, zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície samosprávnemu kraju.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch referenda.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015