Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Poskytovanie dotácií na kultúru

Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže samosprávny kraj poskytovať dotácie právnickým osobám uvedeným v ods. 2 až 4 tohto ustanovenia. Ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území kraja môže poskytnúť dotáciu iba za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením na podporu:
 • všeobecne prospešných služieb
 • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na
 • podporu podnikania a zamestnanosti.
Fyzické osoby preto nie sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu.

Postup pri podaní a vybavení žiadosti o dotáciu:
 1. Poskytnutie dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám - kultúrnym organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
 2. Žiadateľ sa na financovaní projektu musí podieľať minimálne 20 % spolufinancovaním z poskytnutej dotácie.
 3. Jeden žiadateľ môže podať v rámci jednej výzvy maximálne dve žiadosti o poskytnutie dotácie.
 4. Dotáciu je možné poskytnúť iba na projekty, ktoré sa realizujú a ukončia v kalendárnom roku, na ktoré boli vyhlásené výzvy.
 5. Vyplnenie žiadosti.
 6. Lehota podania žiadostí:
  • pre prvú výzvu - 31. január príslušného kalendárneho roku
  • pre druhú výzvu - 31. máj príslušného kalendárneho roku
 7. Možnosť podania žiadosti:
  • poštou alebo do podateľne na adresu:
   • Žilinský samosprávny kraj
   • odbor kultúry a cestovného ruchu
   • Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry
   • Komenského 48
   • 011 09 Žilina
  • elektronicky podľa zákona o e-Governmente.
 8. Informácie o podporených a nepodporených žiadostiach budú uverejnené na web stránke ŽSK do 10 kalendárnych dní od rozhodnutia predsedu ŽSK.
 9. Žiadateľ o poskytnutie dotácie nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so spracovaním a podaním žiadosti o poskytnutie dotácie, a to ani v prípade zrušenia vyhlásenej výzvy.
 10. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
 11. V prípade, že v rámci procesu schvaľovania rozpočtu ŽSK a jeho zmien na príslušný kalendárny rok Zastupiteľstvo ŽSK neschváli žiadne finančné prostriedky pre účely podľa tohto VZN, oznámi ŽSK túto skutočnosť spolu s informáciou o neposkytovaní dotácií v príslušnom kalendárnom roku na svojej úradnej tabuli a webovej stránke (www.zilinskazupa.sk) a to do 15 kalendárnych dní odo dňa rozhodnutia o tomto neschválení. V tomto prípade sa postup podľa nasledujúcich ustanovení tohto VZN nepoužije (tzn. výzvy sa nevyhlasujú).

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Úplné znenie legislatívnych dokumentov nájdete na týchto adresách:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-kultury-cestovneho-ruchu-zahranicnych-vztahov-informacii/legislativa-oblasti-kultury/zakony-nr-sr.html

http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-kultury-cestovneho-ruchu-zahranicnych-vztahov-informacii/legislativa-oblasti-kultury/vyhlasky.html

Zoznam niektorých právnych noriem a aktivít EÚ v oblasti kultúry nájdete na tejto adrese:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-kultury-cestovneho-ruchu-zahranicnych-vztahov-informacii/legislativa-oblasti-kultury/zoznam-niektorych-pravnych-noriem-aktivit-eu-oblasti-kultury.html

Úplné znenie VZN Žilinského samosprávneho kraja číslo 23/10 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY nájdete na tejto adrese:
http://www.zask.sk/files/odbory/organizacny/2015/vzn-2015/uplne-znenie-vzn-23_2010-zneni-dodatku-c-1.pdf
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015