Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Poskytovanie dotácií na šport

Poskytovanie dotácií na podporu športu „Vráťme šport do škôl“ stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

1. Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na web. stránke ŽSK, zaslanie informácie do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
T: január 2017

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú do 28. februára 2017, termín realizácie projektovej aktivity je od 15. apríla 2017 do 30. novembra 2017. Cieľovou skupinou sú deti, mládež a populácia nad 26 rokov.

Grantový program „Vráťme šport do škôl“ má nasledujúce podprogramy:
 1. Škola ako centrum športu
 2. Telesná a športová výchova
 3. Športovo-talentovaná mládež

Nedodržanie termínu odoslania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, alebo nedostatočné vyplnenie, resp. nevyplnenie niektorej časti žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, má za následok vyradenie žiadosti z procesu hodnotenia.

Výber a hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie bude realizovať komisia na základe uvedených kritérií:
 1. škola, školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK;
 2. kompletný a správne vyplnený formulár žiadosti,
 3. zapojenie žiakov, pedagogických zamestnancov a širokej verejnosti do projektu,
 4. kreativita a originalita projektu,
 5. udržateľnosť výsledkov projektu v budúcnosti,
 6. podrobný komentár k položkám rozpočtu,
 7. previazanosť rozpočtu s aktivitami v projekte;
 8. organizácia športových aktivít;
 9. prenájom športových zariadení verejnosti;
 10. v prípade podprogramu č. 3 Športovo-talentovaná mládež:
  • športovec navštevujúci strednú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK;
  • písomné potvrdenie klubu o registrácii športovca v klube;
  • dosiahnuté úspechy športovca v jednotlivých kategóriách (prefotené diplomy)

2. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zasielajú žiadostí prostredníctvom vyplnených formulárov, ktorých šablóny sú uvedené na internet. stránke ŽSK
T: január - 28. február 2017

3. Spracovanie a vyhodnotenie žiadostí na odbore školstva a športu ŽSK, prerokovanie s riaditeľom Úradu ŽSK
T: apríl 2017

4. Spracovanie a odoslanie odpovedí (akceptovanie / neakceptovanie žiadosti)
T: apríl 2017

5. Zaslanie schválených finančných prostriedkov na realizáciu grantov
T: apríl - máj 2017

6. Realizácia aktivít, ktoré sú náplňou grantov
T: apríl - november 2017

7. Zaslanie vyúčtovania grantov
T: júl - december 2017

8. Kontrola vyúčtovania použitých financií
T: december 2017
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.1.2017