Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže

Poskytovanie dotácií na podporu mládeže „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ a „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

1. Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí finančných prostriedkov na web. stránke ŽSK, zaslanie informácie do škôl v ZP ŽSK
T: január 2017

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú do 10. marca 2017, termín realizácie projektovej aktivity je od 1. apríla 2017 do 30. júna 2017.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov grantového programu musí spĺňať technické parametre:
  1. dodržanie predpísaného rozsahu žiadosti,
  2. úplné vyplnenie žiadosti,
  3. podrobný finančný rozpočet.

Nedodržanie termínu odoslania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, alebo nedostatočné vyplnenie, resp. nevyplnenie niektorej časti žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, má za následok vyradenie Vašej žiadosti z procesu hodnotenia.

Výber a hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie bude realizovať komisia na základe uvedených kritérií:
  1. kompletné vyplnenie žiadosti,
  2. zapojenosť žiakov, pedagogických zamestnancov a širokej verejnosti do projektu,
  3. kreativita a originalita projektu,
  4. dlhodobosť výsledkov projektu,
  5. podrobný komentár k položkám rozpočtu,
  6. previazanosť rozpočtu s aktivitami v projekte.

2. Školy v ZP ŽSK zasielajú žiadostí prostredníctvom vyplnených formulárov, ktorých šablóny sú uvedené na internetovej stránke ŽSK
T: január - 10. marec 2017

3. Spracovanie a vyhodnotenie žiadostí na odbore školstva a športu ŽSK, prerokovanie s riaditeľom Úradu ŽSK
T: marec 2017

4. Spracovanie a odoslanie odpovedí (akceptovanie / neakceptovanie žiadosti) prostredníctvom fabasoftu
T: 30.3. - 5. 4. 2017

5. Zaslanie schválených finančných prostriedkov na realizáciu grantov
T: apríl 2017

6. Realizácia aktivít, ktoré sú náplňou grantov
T: apríl - jún 2017

7. Zaslanie vyúčtovania grantov prostredníctvom formulára, ktorý je na internetovej stránke ŽSK
T: júl - december 2017

8. Kontrola vyúčtovania použitých financií
T: december 2017
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.1.2017