Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Žilinský samosprávny kraj poskytuje:
 1. finančný príspevok na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja
  • podmienky na získanie tohto FP zverejňuje Žilinský samosprávny kraj vo výzve na príslušný rok a vo VZN 21/2010 v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 10/12 zo dňa 21. septembra 2015
  • žiadosť o fin. príspevok musí byt doručená na ŽSK najneskôr do 31. marca daného roka vrátane.
  • v roku 2015 bola vytvorená aj metodická príručka ako usmernenie k výzvam. Príručka, ako aj žiadosť sú zverejnene na webe ŽSK
 2. finančné príspevky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • na základe žiadosti na celý rozpočtový rok.
  • Oblasť možnosti získania finančného príspevku (FP) subjektu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.
  • Podmienky na získanie FP na rok 2016 sú uvedené vo VZN č. 20/2010 (v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 14/10 zo dňa 27. apríla 2011 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/12 zo dňa 21. septembra 2015)
 3. v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení príspevok na odkázanosť alebo príspevok na prevádzku alebo na odkázanosť aj prevádzku sociálnej služby (§ 75, pripadne §§ 76 a 77 zákona o sociálnych službách)

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Obsah citovaných VZN nájdete na tejto adrese: http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/vseobecne-zavazne-nariadenia/
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015