Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj „ŽSK“) plní významné úlohy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, pretože podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.

Príslušný orgán, t. j. ŽSK, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako i na webovej stránke:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/odbor-socialnych-veci.html

Žiadosť je možné doručiť elektronicky, osobne alebo poštou do podateľne Úradu ŽSK.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada)
 • v prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa,
 • v prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka).

V zákonom stanovenej lehote - 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK - ŽSK vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách. Pri výbere zariadenia sociálnych služieb má občan možnosť kontaktovať konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (Žiadosť o ;zabezpečenie poskytovania sociálnej služby) alebo sa môže s predmetnou žiadosťou obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK. Za predpokladu voľnej kapacity a splnenia zákonom stanovených podmienok, bude občanovi sociálna služba poskytnutá.

Úrad ŽSK, odbor sociálnych vecí, svojou činnosťou na úseku poskytovania sociálnych služieb a základného sociálneho poradenstva pomáha rozvíjať a zachovať schopnosti občanov viesť samostatný život a podporovať ich opätovné začlenenie do spoločnosti prostredníctvom zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb.

V zariadeniach sociálnych služieb sa poskytujú občanom sociálne služby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov pre občanov v dôchodkovom veku je v kompetencií obcí a miest. Občan v dôchodkovom veku má na výber aj iný druh sociálnej služby realizovaný v domácom prostredí - ide o poskytnutie opatrovateľskej služby, ktorá je v kompetencii obcí a miest.

Sociálne služby môžu byť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytované rôznou formou - terénnou, ambulantnou a pobytovou.
 • Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
  1. Pobytové sociálne služby poskytované celoročnou formou, ktoré sú v kompetencií ŽSK, upravuje § 38 domov sociálnych služieb, § 39 špecializované zariadenie, § 34 zariadenie podporovaného bývania, § 37 rehabilitačné stredisko zákona o sociálnych službách.
  2. Pobytové sociálne služby poskytované týždennou formou, ktoré sú v kompetencií ŽSK upravuje § 38 domov sociálnych služieb, § 39 špecializované zariadenie zákona o sociálnych službách.
  3. Pobytové sociálne služby na riešenie krízovej situácie na určitý čas – sociálne služby krízovej intervencie v kompetencií ŽSK upravuje § 26 útulok, § 27 domov na polceste, § 29 zariadenie núdzového bývania zákona o sociálnych službách.
 • Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby. Ambulantnú formu sociálnej služby ŽSK zabezpečuje v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.
 • Terénna forma sociálnej služby, ktorá je v originálnej kompetencií obcí a miest využívajú občania najčastejšie formou opatrovateľskej služby.

Podľa toho, na aký druh sociálnej služby je občan odkázaný, vyberá si druh, formu a miesto poskytovania sociálnej služby „šité na mieru“.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015