Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Žilinský samosprávny kraj, na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra (§81 písm. o), vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode (§81 písm. p).

Podľa § 62 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 zákona o sociálnych službách (verejný poskytovateľ sociálnej služby /neverejný poskytovateľ sociálnej služby) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

Register poskytovateľov sociálnych služieb je verejný, každý má právo do neho nazrieť a požadovať z neho výpis. Občan tak získava komplexný prehľad o zaregistrovaných poskytovateľoch sociálnej služby a zároveň o všetkých zaregistrovaných sociálnych službách na území ŽSK. O výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb môže požiadať každý, t.j. fyzická aj právnická osoba. Občan, ktorý má záujem o výpis z registra poskytovateľov konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby, môže zaslať na odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja, vlastnými slovami naformulovanú podpísanú Žiadosť o výpis z registra, v ktorej uvedie obchodné meno alebo názov právnickej/fyzickej osoby, sídlo a právnu formu zaregistrovaného poskytovateľa sociálnej služby. Žilinský samosprávny kraj vybavuje žiadosti vo veci registrácie, v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Poskytovanie výpisu z registra sa poskytuje bezplatne. V prípade, ak žiada o vyhotovenie výpisu z registra FO alebo PO, ktorá poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku (napr. s .r. o. alebo FO podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia), zašle spolu so žiadosťou doklad o uhradení správneho poplatku, ktorý mu vyplýva zo sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Samosprávny kraj na základe § 81 písm. q) zákona o sociálnych službách predkladá štvrťročne aktualizovaný register Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pri poskytovaní sociálnych služieb v zmysle § 79 ods. 2 zákona o sociálnych službách na svojom webovom sídle zverejňuje centrálny register. Občan tak získava komplexný prehľad o zaregistrovaných poskytovateľoch sociálnej služby na celom území Slovenskej republiky.

Register poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom sa nachádza na tejto adrese:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb na území Slovenskej republiky vedenom ministerstvom sa nachádza na tejto adrese:
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015