Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Elektronické platenie pokút a poplatkov

Postup, ktorý je potrebné pri elektronickom  platení pokút a poplatkov v oblasti dopravy, dodržiavať
Odbor dopravy a územného plánovania Úradu ŽSK vyberá poplatky za úkony a konania súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy vykonávané v oblasti:
 • dráha a dopravy na dráhach,
 • výkonu pôsobností špeciálneho stavebného úradu
a poplatky za úkony a konania súvisiace s výkonom originálnych kompetencií v oblasti:
 • cestnej dopravy.
Odbor dopravy a územného plánovania Úradu ŽSK za úkony a konania súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a za úkony a konania súvisiace s výkonom originálnych kompetencií vyhotoví výzvu na zaplatenie príslušného správneho poplatku pre žiadateľa s týmto znením:
 
 • Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie
 • Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
Ak poplatky splatné podľa uvedených pravidiel nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
 
Odbor  dopravy a územného plánovania Úradu ŽSK postupuje pri vyberaní a platení poplatkov podľa zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkov  v znení neskorších predpisov a podľa  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.  
Podľa § 7 ods.  4  zákona o správnych poplatkoch  sa poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami  platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa zákona o e-Governmente. 
 • Pri platení poplatkov prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa zákona o e-Governmente postupuje odbor dopravy a územného plánovania Úradu ŽSK pri jednotlivých úkonoch, vrátane evidencie poplatkov,  v súlade so zákonom o správnych poplatkoch a zákonom o e-Governmente.“
 • V prípade platby v hotovosti do pokladnice ŽSK, pokladník vydá potvrdenie o platbe v dvojitom vyhotovení. Jedno pre platiteľa a jedno pre pokladníka. V takomto prípade zabezpečí pokladník zaslanie fotokópie dokladu o zaplatení na odbor dopravy a územného plánovania ŽSK a to najneskôr do dvoch pracovných dní od zaplatenia poplatku do pokladnice ŽSK.
Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom, poštovou poukážkou  alebo internetbankingom na
 • číslo účtu: 7000503670/8180
 • IBAN  SK48 8180 0000 0070 0050 3670
 • KS: 0308
 • VS: identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené 
 
Správne poplatky vyberané za úkony a konania správneho orgánu - udelenie a zmena dopravnej licencie, zmena cestovného poriadku - sadzobník platný od 1. 10. 2012
 (výňatok zo zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):
 
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi  
2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú
dopravu, za každý aj začatý rok
85 eur
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena  a) 50 % príslušnej sadzby
d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného
poriadku alebo o jeho zmenu
15 eur
 
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť.
V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až  na trojnásobok.
...
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.
 
Správne poplatky vyberané za úkony a konania správneho orgánu (vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na mestských dráhach, vydanie povolenia na prevádzkovanie mestských dráh, udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach) - sadzobník platný od 1. 10. 2012
(Výňatok zo zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):
 
Položka 75
 
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach
okrem lanových dráh ...
6, 50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla ........................... 3 eurá
 
Položka 89
 
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie  
3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh  500 eur
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy  
3. na sieti električkových dráh a trolejbusových dráh  300 eur
4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy  100 eur
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy
alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe
66 eur
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie  6,50 eura
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie
dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa
33 eur
 
 
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015