Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Povoľovanie prevádzkovania dráhy

Postup, ktorý musí žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy dodržiavať:
 1. Podanie návrhu na začatie konania vo veci vydania povolenia na prevádzkovanie dráhy zo stany žiadateľa - elektronicky (formou predpísaného formulára k danej službe) alebo písomne na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
 2. Zaevidovanie návrhu na začatie konania vo veci vydania povolenia na prevádzkovanie dráhy zo stany žiadateľa a začatie plynutia lehoty na vybavenie /príslušný zamestnanec je povinný postupovať pri vybavovaní návrhu v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Lehota na vybavenie návrhu (lehota pre rozhodnutie) je 60 kalendárnych dní odo dňa začatia konania (podania návrhu). Táto lehota neplynie počas doby, v ktorej má navrhovateľ na základe výzvy ŽSK a v lehote v nej určenej doplniť návrh/prílohy návrhu alebo odstrániť iné nedostatky návrhu alebo jeho príloh, ako aj počas doby, kedy je prerušené konanie alebo v iných prípadoch, ktoré upravuje zákon/.
 3. Preskúmanie podaného návrhu a jeho príloh zo strany odboru dopravy a územného plánovania na Úrade ŽSK.
 4. Úkony po začatí konania vo veci vydania povolenia na prevádzkovanie dráhy zo stany žiadateľa:
  • Oznámenie o začatí správneho konania v danej veci
  • Zverejnenie na pripomienkovanie oznámenia o začatí správneho konania
  • Zber a vyhodnotenie pripomienok
  • Výzva na odstránenie nedostatkov, resp. odstránenie nesúladu v rámci vznesených pripomienok
 5. Ukončenie konania vo veci vydania povolenia na prevádzkovanie dráhy zo stany žiadateľa:
  • Vydanie rozhodnutia v danej veci začatého správneho konania
  • Výzva na zaplatenie správneho poplatku
  • Vyznačenie právoplatnosti

Postup, ktorý musí žiadateľ dodržiavať, určuje zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015