Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Vybavovanie petícií

 1. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.
 2. Prijať petíciu sú povinní všetci zamestnanci ŽSK, pričom sú povinní postúpiť ju predsedovi ŽSK, ktorý zabezpečí jej prešetrenie a vybavenie podľa týchto zásad, ak tieto zásady neustanovujú inak. Ak z obsahu petície vyplýva, že ŽSK nie je príslušný na jej vybavenie, ŽSK petíciu do 10 pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej správy a oznámi to zástupcovi. Ak ŽSK nie je príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do 10 pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej správy moci a oznámi zástupcovi.
 3. Ak vznikne spor o príslušnosť vybavenia petície, ŽSK ju postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky do 10 pracovných dní odo dňa keď sa o spore dozvedel.
 4. Ak petícia nemá náležitosti v zmysle ods. 1 tohto článku, ŽSK písomne vyzve do 10 pracovných dní od doručenia petície zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, ŽSK petíciu odloží.
 5. Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, ŽSK oznámi osobám, ktoré petíciu podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
 6. ŽSK je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície ŽSK písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa ods. 4 tohto článku osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Vo zvlášť zložitých prípadoch ŽSK písomne oznámi zástupcovi, že petícia bude vybavená v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
 7. Na vybavenie petície je príslušný(-á):
  1. predseda ŽSK, ak tieto zásady neustanovujú inak, ktorý ju prešetruje osobne alebo môže zabezpečiť jej prešetrenie prostredníctvom:
   1. riaditeľa odboru Úradu ŽSK, ak je predmetom petície činnosť:
    1. spadajúca do kompetencie ním riadeného odboru,
    2. štatutárneho zástupcu organizácie, ktorá vecne spadá pod ním riadený odbor alebo
    3. zamestnanca ŽSK pracujúceho na odbore Úradu ŽSK, ktorý riadi.
   2. riaditeľa Úradu ŽSK, ak je predmetom petície činnosť:
    1. riaditeľa odboru Úradu ŽSK,
    2. zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii riaditeľa Úradu ŽSK,
    3. spadajúca do kompetencie viacerých odborov Úradu ŽSK alebo
    4. ktorej prešetrenie nespadá do kompetencie iného subjektu podľa tohto odseku.
   3. riaditeľky kancelárie predsedu ŽSK, ak je predmetom petície činnosť:
    1. spadajúca do kompetencie kancelárie predsedu ŽSK alebo
    2. zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii predsedu ŽSK.
   4. hlavného kontrolóra ŽSK, ak je predmetom petície činnosť:
    1. spadajúca do kompetencie útvaru hlavného kontrolóra ŽSK alebo
    2. zamestnanca ŽSK pracujúceho na útvare hlavného kontrolóra ŽSK.
   5. podpredsedu ŽSK, ak je predmetom petície činnosť:
    1. spadajúca do kompetencie kancelárie podpredsedu ŽSK alebo
    2. zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii predsedu ŽSK.
  2. mandátová komisia Zastupiteľstva ŽSK, ak je predmetom petície činnosť:
   1. Zastupiteľstva ŽSK,
   2. predsedu ŽSK,
   3. podpredsedu ŽSK,
   4. poslanca Zastupiteľstva ŽSK alebo
   5. hlavného kontrolóra ŽSK.
 8. Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb - ŽSK ju postúpi na prerokovanie príslušnému orgánu verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Ak petíciu podporí najmenej 1000 osôb, prerokuje ju zastupiteľstvo ŽSK a umožní vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru; to neplatí, ak ŽSK obsahu petície vyhovie v plnom rozsahu.
 9. ŽSK zverení výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia.

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Úplné znenie zásad vybavovania sťažností a petícii nájdete na tejto adrese:
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2015/vzn-2015/uplne-znenie-zasad-vybavovania-staznosti-peticii.pdf
Súvisiace služby
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015