Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Predaj prebytočného majetku

Podmienky nakladania a hospodárenia s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj „ŽSK“) upravujú najmä tieto dva právne predpisy:
 1. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a
 2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schválené Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 9/4 z 26. 04. 2010 v znení Dodatku č. 1 z 27.04.2011 (uznesenie 10/10), Dodatku č.2 z 8. 11. 2011 (uznesenie č. 10/13) a Dodatku č. 3 z 21. 9. 2015 (uznesenie č. 12/12).

Zásady označujú za prebytočný majetok ŽSK majetok, ktorý ŽSK alebo správca trvale alebo dočasne nepotrebuje a nevyužíva na plnenie svojich úloh. Za prebytočný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám ŽSK a správcu.

S prebytočným majetkom možno naložiť spôsobom:
 1. prevodom/zámenou správy - t.j. zveriť prebytočný majetok do správy inému správcovi,
 2. prevodom vlastníckeho práva formou predaja alebo zámeny,
 3. prenajať,
 4. vypožičať,
 5. fyzicky likvidovať

Prevod vlastníckeho práva majetku ŽSK

Prevod je možné uskutočniť iba formou a spôsobom:
 1. predaja majetku
  • priamym predajom (tento prevod možno uskutočniť len pri majetku s hodnotou do 40 000 Eur stanovenou znaleckým posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov v deň schválenia prevodu zastupiteľstvom ŽSK)
  • obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
  • dražbou podľa zák. č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných držbách v znení neskorších predpisov
 2. zámeny majetku
 3. darovaním hnuteľného a nehnotného majetku

Postup pri predaji:
 1. V prípade, ak má fyzická osoba alebo právnická osoba záujem o kúpu majetku, je potrebné sledovať zverejnenie zámeru prevodu majetku Žilinského samosprávneho kraja (bližšie pozri bod 2). Ak majú záujem o majetok, ktorý je už ako prebytočný uvedený na webovej stránke ŽSK, je potrebné si poslať žiadosť o kúpu tohto majetku priamo na Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina.
 2. ŽSK musí zverejniť zámer prevodu majetku Žilinského samosprávneho kraja, jeho spôsob (či priamy predaj, obchodná verejná súťaž alebo dražba) a ich konkrétne podmienky, ktoré sú zverejnené minimálne na úradnej tabuli ŽSK, internetovej stránke ŽSK a v regionálnej tlači s uvedením miesta, kde sú tieto podmienky v plnom znení zverejnené. Najčastejším spôsobom je zverejnenie tzv. zámeru predaja majetku na základe obchodnej verejnej súťaže („OVS“).
 3. Po vyhodnotení cenových ponúk a schválenia predaja majetku kompetentným orgánom v zmysle čl. 13 Zásad Hospodárenia a nakladania s majetkom sa pristúpi k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy s úspešným záujemcom a následne k jej zverejneniu v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (povinne zverejňovaná zmluva, ktorá nadobudne účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení).

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/zasady-hospodarenia-nakladania-majetkom-zsk/

Ponuka prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/majetok-zsk/prebytocny-majetok/

Všetky prebiehajúce predaje majetku prostredníctvom OVS nájdete okrem uverejnenia v regionálnej tlači aj na adrese:
http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/majetok-zsk/predaj-majetku/verejno-obchodna-sutaz.html
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015