Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

PODNIKATEĽ - Právnická osoba (PO)

Všetky doklady, na základe ktorých sa vydáva povolenie, musia byť originály alebo overené kópie.

Žiadosť musí obsahovať:
 • názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia odborného zástupcu
 • druh poskytovania lekárenskej starostlivosti
 • adresa umiestnenia prevádzkarne
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

K žiadosti je potrebné doložiť:
 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená prevádzkareň
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo doklad o založení právnickej osoby
 • výpisy z registra trestov štatutárnych zástupcov a odborného zástupcu žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace
 • doklad o dôveryhodnosti PO podľa § 3 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“); doklad predkladá aj odborný zástupca ak je členom štatutárneho orgánu alebo ak ho ustanovil žiadateľ, ktorým je fyzická osoba
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu
  • licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
  • maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odborná prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii audio-protetických zdravotníckych pomôcok pre výdajňu audio - protetických zdravotníckych pomôcok
 • notársky overené čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu prevádzkarne
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu s výnimkou, ak je odborný zástupca štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

Právnická osoba:
Za vydanie rozhodnutia je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok - 500,00 € (v súlade so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka 150 písm. a) a doklad o zaplatení priložiť k žiadosti.

Úhradu je možné realizovať:
 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou:
  • č. ú. 7000503670/8180
  • IBAN SK 4881800000007000503670
  • KS: 0308
  • VS: IČO obchodnej spoločnosti

Žiadosť je možné podať elektronicky, poštou alebo do podateľne na adresu:
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Odbor zdravotníctva
 • Komenského č. 48
 • 011 09 Žilina

Po splnení podmienok pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, Žilinským samosprávnym krajom v lehote do 30 dní bude žiadateľovi vydané rozhodnutie.


OBČAN - Fyzická osoba - podnikateľ

Všetky doklady, na základe ktorých sa vydáva povolenie musia byť originály alebo overené kópie.

Žiadosť musí obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • druh poskytovania lekárenskej starostlivosti
 • adresu umiestnenia prevádzkarne
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

K žiadosti je potrebné doložiť:
 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená prevádzkareň
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený, nie starší ako tri mesiace
 • doklad o dôveryhodnosti žiadateľa podľa § 3 ods. 6 zákona; doklad predkladá aj odborný zástupca, ak je ustanovený
 • doklad o odbornej spôsobilosti, resp. o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu, ak je ustanovený
  • licencia na výkon zdravotníckeho povolania, resp. licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
  • maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odborná prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii audio - protetických zdravotníckych pomôcok pre výdajňu audio - protetických zdravotníckych pomôcok
 • notársky overené čestné vyhlásenie žiadateľa alebo odborného zástupcu, ak je ustanovený, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu prevádzkarne
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • IČO, ako bolo pridelené, príp. živnostenské oprávnenie

Fyzická osoba
Za vydanie rozhodnutia je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok - 80,- € (v súlade so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka 150 písm. a) a doklad o zaplatení priložiť k žiadosti.

Úhradu je možné realizovať:
 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou:
  • č. ú. 7000503670/8180
  • IBAN SK 4881800000007000503670
  • KS: 0308
  • VS: IČO ak je pridelené (ev. číslo rozhodnutia)

Žiadosť je možné podať elektronicky, poštou alebo do podateľne na adresu:
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Odbor zdravotníctva
 • Komenského č. 48
 • 011 09 Žilina

Po splnení podmienok pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, Žilinským samosprávnym krajom v lehote do 30 dní bude žiadateľovi vydané rozhodnutie.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015