Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Vydávanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup pri vybavovaní žiadosti:

Fyzická osoba:
Žiadosť o vydanie povolenia:
 • uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky
 • dátum narodenia, rodné číslo
 • štátne občianstvo,
 • IČO (ak bolo pridelené)
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

K žiadosti doložiť:
 • právoplatné rozhodnutie príslušnej komory o vydaní licencie na výkon povolania
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo nájomná zmluva
 • kladný posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva k priestorom - právoplatný
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nebolo zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 578/2004 Z. z. a údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé
 • ordinačné hodiny
 • kópiu dokladu o úhrade správneho poplatku

Doklady musia byť originály, alebo overené fotokópie.

Právnická osoba:
Žiadosť o vydanie povolenia:
 • uviesť obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO, meno priezvisko, trvalé bydlisko osoby, alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
 • meno priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, štátne občianstvo, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

K žiadosti doložiť:
 • doklad o založení právnickej osoby (zakladateľská listina, spoločenská zmluva), ak je založená - výpis z obchodného registra
 • kladný posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva k priestorom (právoplatný)
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo nájomná zmluva
 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon odborného zástupcu
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nebolo zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 578/2004 Z.z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé
 • pracovnú zmluvu, prípadne dohodu uzatvorenú medzi spoločnosťou a odborným zástupcom za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (kópiu)
 • ordinačné hodiny
 • kópiu dokladu o úhrade správneho poplatku:

Správny poplatok za vydanie povolenia poskytovateľovi podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch je splatný pri podaní žiadosti.
Výška správneho poplatku pri vydaní nového povolenia
 • pre právnickú osobu je vo výške 500,- EUR,
 • pre fyzickú osobu je vo výške 80,- Eur.
Výška správneho poplatku pri vydaní zmeny v povolení je vo výške 50,- EUR.

Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo internetbankingom na
 • číslo účtu: 7000503670/8180
 • IBAN  SK48 8180 0000 0070 0050 3670
 • KS: 0308
 • VS: identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené

Možnosť podania žiadosti elektronický, poštou alebo do podateľne na adresu:
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Odbor zdravotníctva
 • Komenského 48
 • 011 09 Žilina

Po splnení podmienok pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, Žilinským samosprávnym krajom v lehote do 30 dní bude žiadateľovi vydané rozhodnutie.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015