Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Prenájom prebytočného majetku

Podmienky nakladania a hospodárenia s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj „ŽSK“) upravujú najmä tieto dva právne predpisy:
 1. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a
 2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schválené Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 9/4 z 26. 04. 2010 v znení Dodatku č. 1 z 27.04.2011 (uznesenie 10/10), Dodatku č.2 z 8. 11. 2011 (uznesenie č. 10/13) a Dodatku č. 3 z 21. 9. 2015 (uznesenie č. 12/12).

Zásady označujú za prebytočný majetok ŽSK majetok, ktorý ŽSK alebo správca trvale alebo dočasne nepotrebuje a nevyužíva na plnenie svojich úloh. Za prebytočný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám ŽSK a správcu.

S prebytočným majetkom možno naložiť spôsobom:
 1. prevodom/zámenou správy - t.j. zveriť prebytočný majetok do správy inému správcovi,
 2. prevodom vlastníckeho práva formou predaja alebo zámeny,
 3. prenajať,
 4. vypožičať,
 5. fyzicky likvidovať

Postup pri prenájme majetku Žilinského samosprávneho kraja:
 1. V prípade, ak má fyzická osoba alebo právnická osoba záujem o prenájom majetku Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj „ŽSK“), je potrebné sledovať zverejnenie zámeru o prenájme majetku (bližšie pozri bod 2) alebo si zaslať žiadosť o prenájom majetku
  • priamo na Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, ak ide o majetok, ktorý má priamo v správe Úrad ŽSK,
  • na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len „OvZP“), ak ide o majetok, ktorý je v správe týchto správcov (OvZP) .
 2. ŽSK alebo OvZP musí zverejniť zámer prenájmu majetku, jeho spôsob (či priamy nájom, obchodná verejná súťaž alebo dražba) a konkrétne podmienky, a to minimálne na úradnej tabuli ŽSK, internetovej stránke ŽSK a v regionálnej tlači (prípadne aj na internetovej stránke správcu).
  Najčastejším spôsobom prenájmu majetku je zverejnenie tzv. zámeru priameho nájmu, ktorý obsahuje najmenej tieto údaje:
  • kto je vyhlasovateľom zámeru,
  • špecifikáciu predmetu nájmu,
  • lehotu a miesto na doručovanie cenových ponúk záujemcov,
  • právo vyhlasovateľa zámeru odmietnuť všetky predložené ponuky.
  T. z., že vyhlasovateľom zverejnenia zámeru prenajať majetok určitým spôsobom je:
  • správca, ak ide o majetok, ktorý spravuje,
  • ŽSK, ak ide o majetok, ktorý nie je v správe žiadneho správcu.
 3. Po vyhodnotení cenových ponúk a schválenia nájmu kompetentným orgánom v zmysle čl. 21 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja dochádza s úspešným záujemcom k uzatvoreniu nájomných zmlúv, následne k ich zverejneniu v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (povinne zverejňovaná zmluva, ktorá nadobudne účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/zasady-hospodarenia-nakladania-majetkom-zsk/

Zámery prenájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/majetok-zsk/prenajom-majetku/
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015