Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Žilinský samosprávny kraj je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja, zverejní Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad") na internetovej adrese Žilinského samosprávneho kraja v primeranom čase pred rokovaním zastupiteľstva.

Dňom vyvesenia návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb začne plynúť presne stanovená lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb elektronicky, v písomnej forme alebo ústne do zápisnice na úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ koncepcie rozvoja sociálnych služieb s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom zastupiteľstva v primeranej lehote pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Žilinský samosprávny kraj zverejňuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015