Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

Územný plán regiónu je základným nástrojom územného rozvoja kraja. Vychádza z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorú spodrobňuje a konkretizuje na podmienky územia kraja. Proces prerokovania územného plánu regiónu upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, konkrétne zákon hovorí:

§ 19b - Prípravné práce vykonáva orgán územného plánovania, t. j. Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj „ŽSK“), ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu. Obsahom prípravných prác je zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spôsobom v mieste obvyklým (termín 30 dní od dátumu doručenia oznámenia dotknutým orgánom)

§ 20 - Zadanie
Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia. Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania.

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, t. j. Žilinský samosprávny kraj, oznámi uskutočnenie verejného prerokovania konceptu spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť. Pred uplynutím lehoty zvolá verejné prerokovanie a zabezpečí na ňom všeobecne zrozumiteľný výklad. Dotknutým orgánom, obciam a príslušnému orgánu územného plánovania ŽSK doručí oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu riešenia jednotlivo a súčasne ich vyzve, aby svoje stanovisko uplatnili do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán regiónu, t. j. Žilinský samosprávny kraj:
  1. požiada obce, ktoré sú v riešenom území, aby spôsobom v mieste obvyklým zverejnili upozornenie verejnosti, že sa môže vyjadriť ku konceptu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, a aby oznámili stanovisko ku konceptu,
  2. zabezpečí upovedomenie obcí a orgánov susediacich regiónov,
  3. zabezpečí upovedomenie orgánov územného plánovania štátu susediaceho s regiónom.

Stanoviská a písomné pripomienky ku konceptu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje ŽSK s tými, ktorí ich uplatnili (nie je zákonom stanovená lehota, v ktorej je potrebné uvedené prerokovania vykonať).

§ 22 - Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie oznámi Žilinský samosprávny kraj verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Návrh územnoplánovacej dokumentácie ŽSK aj s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi, ktorých územia sa riešenie týka, a s dotknutými orgánmi štátnej správy a právnickými osobami (termín 30 dní od dátumu doručenia oznámenia dotknutým orgánom)
Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje ŽSK s tými, ktorí ich uplatnili (nie je zákonom stanovená lehota, v ktorej je potrebné uvedené prerokovania vykonať).

Spôsob podania: osobne a poštou.

4) Možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja: v procese územnoplánovacej činnosti orgán územného plánovania nevydáva rozhodnutia. Žilinský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania vyhodnocuje a vysporiadava sa s pripomienkami vznesenými v rámci jednotlivých etáp (pripomienka - akceptovaná, neakceptovaná, zobraná na vedomie). Toto vyhodnotenie je konečné, nie je možné podať voči nemu odvolanie. Na územnoplánovaciu činnosť sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015