Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

 • Žilinský samosprávny kraj, na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra (§81 písm. o), vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode (§81 písm. p).

 • Podľa § 62 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 zákona o sociálnych službách (verejný poskytovateľ sociálnej služby /neverejný poskytovateľ sociálnej služby) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

 • Register poskytovateľov sociálnych služieb je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis. Občan tak získava komplexný prehľad o zaregistrovaných poskytovateľoch sociálnej služby a zároveň o všetkých zaregistrovaných sociálnych službách na území ŽSK.
 • Žiadateľ o zápis do registra (FO, PO) má možnosť poskytovať sociálne služby po splnení zákonom o sociálnych službách stanovených podmienok. Základné podmienky pre zápis fyzickej osoby do registra ustanovuje § 63 a § 64 zákona o sociálnych službách.

 • Žiadosť o zápis do registra sa v zmysle § 64 ods. 1 zákona o sociálnych službách podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.

 • Žiadosť o zápis do registra obsahuje náležitosti uvedené v § 64 ods. 2, pričom k žiadosti o zápis do registra sa prikladajú doklady uvedené v § 64 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil chýbajúce doklady a určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Pokiaľ žiadateľ v lehote chýbajúce doklady nedoručí, vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra. Zákon o sociálnych službách taxatívne vymedzuje dôvody, kedy rozhoduje o nezapísaní do registra (§ 65 ods. 6 zákona o sociálnych službách).

 • Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje, alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra podľa odsekov 1 až 8 a § 63 zákona o sociálnych službách. T. j. predkladá všetky doklady spolu so žiadosťou, tak ako je to uvedené v § 63 a v § 64 zákona o sociálnych službách.

 • Žilinský samosprávny kraj vybavuje žiadosti vo veci registrácie, v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Oznámenie o vykonaní zápisu spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk. Oznámenie o vykonaní zápisu spolu s výpisom z registra sa poskytuje bezplatne. V prípade, ak žiada o zápis z registra FO alebo PO, ktorá má záujem poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku (napr. s .r. o. alebo FO podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia), zašle spolu so žiadosťou o zápis do registra doklad o uhradení poplatku, ktorý mu vyplýva zo sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o zmenu sa podáva písomne a obsahuje údaje, ktorých sa zmena týka.

 • V prípade, ak má poskytovateľ sociálnej služby záujem poskytovať sociálnu službu na dlhší čas ako je čas uvedený v zápise do registra - čas trvania poskytovania sociálnej služby (napr. má predĺženú akreditáciu, príp. predĺženie nájomnej zmluvy), je povinný požiadať o zmenu v zápise a predložiť prílohy súvisiace s predĺžením času trvania (§ 63 a § 64) podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 • V prípade, ak má poskytovateľ sociálnej služby záujem zmeniť zodpovedného zástupcu za poskytované sociálne služby alebo štatutárneho zástupcu, je povinný požiadať o zmenu v zápise a predložiť prílohy súvisiace so zmenou dotknutých osôb (§ 63 a § 64) podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 • Po splnení zákonom stanovených podmienok vyšší územný celok zapíše poskytovateľa sociálnych služieb do registra, pričom oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. Do registra sa zapisujú údaje vrátane ich zmien v zmysle § 66 ods. 1 zákona o sociálnych službách.

 • Zaregistrovaný poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 zákona o sociálnych službách.

 • Ďalej zákon o sociálnych službách taxatívne vymedzuje dôvody, kedy rozhoduje o výmaze z registra (§ 68 zákona o sociálnych službách). Jedným z dôvodov výmazu sú napr. dôvody, keď poskytovateľ sociálnej služby bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov (§ 68 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnych službách); prestal spĺňať podmienky na zápis do registra (§ 68 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnych službách). V zákone o sociálnych službách sú vymedzené dôvody, kedy vyšší územný celok rozhoduje o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra podľa § 68 ods. 1 zákona o sociálnych službách (v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok)) a dôvody, kedy vymaže z registra poskytovateľa sociálnej služby oznámením (§ 68 ods. 2 zákona o sociálnych službách). Oznámenie o vykonaní výmazu z registra a rozhodnutie o výmaze z registra sa poskytuje bezplatne. V prípade, ak žiada o výmaz z registra FO alebo PO, ktorí poskytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku (napr. s .r. o. alebo FO podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia), zašle spolu so žiadosťou o výmaz z registra doklad o uhradení poplatku, ktorý mu vyplýva zo sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Zákon o sociálnych službách vymedzuje aj prípady, kedy vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu (§ 69 zákona o sociálnych službách).

 • Konkrétne žiadosti a formuláre sú uvedené na webovom sídle ŽSK.

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Žiadosť o zápis do registra pre FO sa nachádzajú na adrese:
http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2014/ziadost-poskytovanie-soc-sluzby/ziadost-registraciu-fo.pdf

Žiadosť o zápis do registra pre PO sa nachádzajú na adrese:
http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2014/ziadost-poskytovanie-soc-sluzby/ziadost-registraciu-po-vo-formate-word-kopia.pdf

Doklady k žiadosti o zápis do registra sa nachádzajú na adrese:
http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2014/april/aktualizovany-zoznam_dokladov_k_registracii.pdf
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015