Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

Postup, ktorý musí žiadateľ o schválenie cestovného poriadku vnútroštátnej autobusovej dopravy dodržiavať:
 1. Podanie návrhu žiadateľa/dopravcu vo veci schválenia cestovného poriadku/kov vnútroštátnej autobusovej dopravy elektronicky (formou predpísaného formulára k danej službe) alebo písomne na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
 2. Dopravca podá návrh cestovného poriadku každej autobusovej linky:
  • spolu s návrhom na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie,
  • v termíne do 30. októbra príslušného kalendárneho roka pred začiatkom platnosti generálnej zmeny cestovných poriadkov, ktorá spravidla pripadá na druhú decembrovú nedeľu. Termín zohľadňuje lehotu potrebnú na zverejnenie návrhu cestovného poriadku na pripomienkové konanie, vyžiadanie stanovísk iných samosprávnych krajov a lehotu na zverejnenie už schváleného cestovného poriadku v celoštátnom informačnom systéme cestovných poriadkov a v informačných systémoch jednotlivých autobusových staníc, ktorá je minimálne 10 dní (s prihliadnutím na veľký objem spracovávaných dát a na organizáciu prác súvisiacich s tvorbou a zverejňovaním informačných tabúľ a vývesiek),
  • v termíne najmenej 30 dní pred začatím platnosti plánovanej zmeny cestovného poriadku v priebehu roka, a to z dôvodu potreby zverejnenia na pripomienkové konanie, vyžiadanie stanovísk iných samosprávnych krajov a lehoty potrebnej na zverejnenie už schváleného cestovného poriadku podľa zákona o cestnej doprave,
  • neodkladne po vzniku dôvodu, pre ktorý je dopravca nútený zmeniť cestovný poriadok.
 3. Zaevidovanie návrhu žiadateľa/dopravcu vo veci schválenia cestovného poriadku/kov vnútroštátnej autobusovej dopravy.
 4. Preskúmanie podaného návrhu a jeho príloh zo strany odboru dopravy a územného plánovania na Úrade ŽSK:
  • Zverejnenie na pripomienkovanie oznámenia o žiadosti
  • Zber a vyhodnotenie pripomienok
  • Výzva na odstránenie nedostatkov, resp. odstránenie nesúladu v rámci vznesených pripomienok
 5. Ukončenie procesu schvaľovania cestovného poriadku/kov vnútroštátnej autobusovej dopravy:
  • Oznámenie o schválení/neschválení cestovného/ných poriadkov
  • Výzva na zaplatenie správneho poplatku
Postup, ktorý musí žiadateľ dodržiavať, určuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015