Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Vybavovanie sťažností a podnetov

Postup pri podávaní, prijímaní, evidencii a odložení sťažnosti:
 1. Sťažnosť môže byť podaná písomne poštou, ústne do záznamu, telefaxom, elektronickou poštou (e-mailom) alebo elektronicky podľa zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do 5 pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, ŽSK sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží.
 2. Sťažnosti sa prijímajú na každom odbore Úradu ŽSK. Každý zamestnanec ŽSK je povinný prijať sťažnosť sťažovateľa alebo zabezpečiť jej prijatie prostredníctvom zamestnanca vecne príslušného odboru, ktorého sa sťažnosť týka (ďalej len „prijímateľ sťažnosti“).
 3. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je ŽSK príslušný, postúpi ŽSK najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa, okrem prípadu v § 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach.
 4. Sťažnosť adresovaná na Zastupiteľstvo ŽSK, predsedu ŽSK, podpredsedu ŽSK, riaditeľa Úradu ŽSK, hlavného kontrolóra ŽSK, riaditeľa odboru Úradu ŽSK alebo iného zamestnanca ŽSK sa považuje za sťažnosť podanú (adresovanú) ŽSK.
 5. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti") a musí byť sťažovateľom podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa.
 6. Prijímateľ sťažnosti vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len "záznam"). Okrem náležitostí podľa ods. 5 záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu ŽSK, meno a priezvisko prijímateľa sťažnosti, ktorý záznam vyhotovil, ako aj zamestnancov ŽSK, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti. Vzor záznamu tvorí prílohu č. 1 týchto zásad.
 7. Prijímateľ sťažnosti nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti ŽSK v rozpore s právnymi predpismi.
 8. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, prijímateľ sťažnosti takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, prijímateľ sťažnosti záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.
 9. Centrálnu evidenciu podaných sťažností na Úrade ŽSK (ďalej len „centrálna evidencia“) vedie zamestnanec poverený riaditeľom Úradu ŽSK oddelene od evidencie ostatných písomností. Centrálna evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
  1. dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
  2. údaje podľa ods. 5 prvej a druhej vety,
  3. predmet sťažnosti,
  4. dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
  5. výsledok prešetrenia sťažnosti,
  6. prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
  7. dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
  8. výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
  9. dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
  10. dôvody, pre ktoré ŽSK sťažnosť odložil,
  11. poznámku.
 10. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.
 11. Podanie označené ako sťažnosť, podané na ŽSK, sa doručí riaditeľovi Úradu ŽSK na oboznámenie sa s jeho obsahom. Následne sa cez podateľňu Úradu ŽSK pridelí toto podanie príslušnému odboru Úradu ŽSK, pokiaľ tieto zásady neustanovujú inak. Príslušný odbor Úradu ŽSK príp. iný príslušný útvar podľa týchto zásad podanie preskúma a rozhodne o tom, či spĺňa náležitosti sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach a týchto zásad. V prípade, ak ide o sťažnosť, informuje o tom zamestnanca ŽSK povereného vedením centrálnej evidencie za účelom jej zaevidovania v centrálnej evidencii.
 12. Pomocnú evidenciu sťažností vedú aj príslušné odbory Úradu ŽSK, príp. iné príslušné útvary podľa týchto zásad, ktoré sťažnosť prešetrujú a vybavujú.
 13. ŽSK sťažnosť odloží, ak
  1. neobsahuje náležitosti podľa ods. 5 prvej a druhej vety,
  2. je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,
  3. zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach,
  4. od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov,
  5. ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa čl. VI. ods. 2,
  6. mu bola zaslaná na vedomie, alebo
  7. sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach.
 14. Ak sťažnosť nie je v súlade s ods. 5 tretia a štvrtá veta alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, ŽSK písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote desiatich pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi doplnil, súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.
 15. ŽSK odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne ŽSK pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.
 16. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa ods. 13 písm. b) až e) ŽSK sťažovateľa písomne upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti.
 17. V prípade, ak sťažnosť podalo viac sťažovateľov spoločne alebo ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, postupuje sa pri vybavovaní sťažnosti podľa § 5 ods. 8 a 9 zákona o sťažnostiach.

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
 1. Sťažnosť pridelenú podľa čl. III. ods. 11 týchto zásad vybavuje (ďalej len „subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti“):
  1. riaditeľ odboru Úradu ŽSK, ktorý ju prešetruje osobne alebo prostredníctvom určeného zamestnanca ŽSK pracujúceho na odbore Úradu ŽSK, ktorý riadi, ak ide o sťažnosť podanú na:
   1. štatutárneho zástupcu organizácie, ktorá vecne spadá pod ním riadený odbor alebo
   2. zamestnanca ŽSK pracujúceho na odbore Úradu ŽSK, ktorý riadi.
  2. hlavný kontrolór ŽSK, ktorý ju prešetruje osobne alebo prostredníctvom určeného zamestnanca ŽSK pracujúceho na útvare hlavného kontrolóra ŽSK, ak ide o sťažnosť podanú na zamestnanca ŽSK pracujúceho na útvare hlavného kontrolóra ŽSK,
  3. riaditeľka kancelárie predsedu ŽSK, ktorá ju prešetruje osobne alebo prostredníctvom určeného zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii predsedu ŽSK, ak ide o sťažnosť podanú na zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii predsedu ŽSK,
  4. riaditeľ Úradu ŽSK, ktorý ju prešetruje osobne alebo prostredníctvom určeného zamestnanca ŽSK, ak ide o sťažnosť podanú na:
   1. riaditeľa odboru Úradu ŽSK alebo činnosť odboru Úradu ŽSK,
   2. činnosť viacerých odborov Úradu ŽSK súčasne,
   3. zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii riaditeľa Úradu ŽSK alebo
   4. ŽSK, ktorej prešetrenie a vybavenie nespadá do kompetencie iného subjektu podľa ods. 1 tohto článku.
  5. predseda ŽSK, ktorý ju prešetruje osobne alebo prostredníctvom určeného zamestnanca ŽSK, ak ide o sťažnosť na:
   1. riaditeľa Úradu ŽSK alebo
   2. riaditeľku kancelárie predsedu ŽSK
  6. podpredseda ŽSK, ktorý ju prešetruje osobne alebo prostredníctvom určeného zamestnanca ŽSK, ak ide o sťažnosť na zamestnanca ŽSK pracujúceho v kancelárii podpredsedu ŽSK
  7. mandátová komisia Zastupiteľstva ŽSK, ak ide o sťažnosť podanú na:
   1. Zastupiteľstvo ŽSK,
   2. predsedu ŽSK,
   3. podpredsedu ŽSK,
   4. poslanca Zastupiteľstva ŽSK alebo
   5. hlavného kontrolóra ŽSK.
   Mandátová komisia Zastupiteľstva ŽSK takúto sťažnosť prešetruje prostredníctvom troch svojich členov zvolených ad hoc na jej zasadnutí nadpolovičnou väčšinou jej prítomných členov.
 2. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi ŽSK v jeho riadiacej pôsobnosti.
 3. Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený:
  1. zamestnanec ŽSK, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
  2. zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom činnosti,
  3. ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi ŽSK, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.
 4. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti, je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
 5. Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
 6. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, uvedie sa o tom informácia v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.
 7. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti primerane podľa § 18 ods. 3 zákona o sťažnostiach.
 8. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotovuje zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej len „zápisnica“), ktorá obsahuje najmä náležitosti určené v § 19 zákona o sťažnostiach. Vzor zápisnice tvorí prílohu č. 2 týchto zásad.
 9. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že zodpovednému subjektu boli uložené povinnosti uvedené v zápisnici.
 10. Ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich. Ak je podanie sťažnosťou iba v časti, výsledok prešetrenia sa písomne oznamuje iba k tejto časti.

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Úplné znenie zásad vybavovania sťažností a petícii nájdete na tejto adrese:
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2015/vzn-2015/uplne-znenie-zasad-vybavovania-staznosti-peticii.pdf
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015