Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Zverejňovanie informácii o prebytočnom majetku VÚC

Podmienky nakladania a hospodárenia s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj „ŽSK“) upravujú najmä tieto dva právne predpisy:
  1. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a
  2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schválené Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 9/4 z 26. 04. 2010 v znení Dodatku č. 1 z 27.04.2011 (uznesenie 10/10), Dodatku č.2 z 8. 11. 2011 (uznesenie č. 10/13) a Dodatku č. 3 z 21. 9. 2015 (uznesenie č. 12/12).

Zásady označujú za prebytočný majetok ŽSK majetok, ktorý ŽSK alebo správca trvale alebo dočasne nepotrebuje a nevyužíva na plnenie svojich úloh. Za prebytočný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám ŽSK a správcu.

S prebytočným majetkom možno naložiť spôsobom:
  1. prevodom/zámenou správy - t.j. zveriť prebytočný majetok do správy inému správcovi,
  2. prevodom vlastníckeho práva formou predaja alebo zámeny,
  3. prenajať,
  4. vypožičať,
  5. fyzicky likvidovať

Zverejnenie informácie o prebytočnom majetku:

ŽSK alebo organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako správca majetku ŽSK musí zverejniť zámer prenájmu majetku, jeho spôsob (či priamy nájom, obchodná verejná súťaž alebo dražba) a konkrétne podmienky, a to minimálne na úradnej tabuli ŽSK, internetovej stránke ŽSK a v regionálnej tlači (prípadne aj na internetovej stránke správcu).

ŽSK musí rovnako zverejniť zámer prevodu majetku Žilinského samosprávneho kraja, jeho spôsob (či priamy predaj, obchodná verejná súťaž alebo dražba) a ich konkrétne podmienky, ktoré sú zverejnené minimálne na úradnej tabuli ŽSK, internetovej stránke ŽSK a v regionálnej tlači s uvedením miesta, kde sú tieto podmienky v plnom znení zverejnené.

Najčastejším spôsobom je zverejnenie tzv. zámeru predaja majetku na základe obchodnej verejnej súťaže.

Ponuka prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/majetok-zsk/prebytocny-majetok/

Všetky prebiehajúce predaje majetku prostredníctvom OVS nájdete okrem uverejnenia v regionálnej tlači aj na adrese:
http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/majetok-zsk/predaj-majetku/verejno-obchodna-sutaz.html.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015