Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Žilinský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 302/2001 Z. z. obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Podrobnosti o obstarávaní programu rozvoja upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Žilinský samosprávny kraj vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

V zmysle tohto zákona Žilinský samosprávny kraj vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci
  1. s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
  2. s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.

Žilinský samosprávny kraj vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä
  1. analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
  2. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
  3. analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
  4. určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
  5. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
  6. spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Žilinský samosprávny kraj je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015