Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Žilinský samosprávny kraj, na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra (§81 písm. o), vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode (§81 písm. p).

Podľa § 62 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 zákona o sociálnych službách (verejný poskytovateľ sociálnej služby /neverejný poskytovateľ sociálnej služby) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

Register poskytovateľov sociálnych služieb je verejný, každý má právo do neho nazrieť a požadovať z neho výpis. Občan tak získava komplexný prehľad o zaregistrovaných poskytovateľoch sociálnej služby a zároveň o všetkých zaregistrovaných sociálnych službách na území ŽSK.

Samosprávny kraj na základe § 81 písm. q) zákona o sociálnych službách predkladá štvrťročne aktualizovaný register Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pri poskytovaní sociálnych služieb v zmysle § 79 ods. 2 zákona o sociálnych službách na svojom webovom sídle zverejňuje centrálny register. Občan tak získava komplexný prehľad o zaregistrovaných poskytovateľoch sociálnej služby na celom území Slovenskej republiky.

Register poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom sa nachádza na tejto adrese:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb na území Slovenskej republiky vedenom ministerstvom sa nachádza na tejto adrese:
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015