Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Všeobecne záväzné nariadenie schválené zastupiteľstvom samosprávneho kraja sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorších začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnení naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Zoznam všetkých schválených všeobecne záväzných nariadení Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/vseobecne-zavazne-nariadenia/
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015