Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Zverejňovanie územného plánu

Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu
  1. vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,
  2. doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom.

Žilinský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania má zverejnený platný územný plán regiónu na webovej stránke Úradu ŽSK a na odbore dopravy a územného plánovania. Zároveň Žilinský samosprávny kraj informuje všetky obce v kraji o schválení územného plánu regiónu a vyhlásení VZN o jeho záväzných častiach.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015