Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC - Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného v sociálnej oblasti upravujú tieto právne predpisy:
  1. Poskytovanie príspevku na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:​
    • zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    • Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja (v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 14/10 zo dňa 27. apríla 2011 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/12 zo dňa 21. septembra 2015)
    • Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja (v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 10/12 zo dňa 21. septembra 2015
  2. Poskytovanie finančného príspevku na odkázanosť alebo príspevku na prevádzku alebo na odkázanosť aj prevádzku sociálnej služby
    • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (§ 75, pripadne §§ 76 a 77 zákona)

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tejto adrese:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/vseobecne-zavazne-nariadenia/
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015