Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC - Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, práva a povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb, pôsobnosť samosprávneho kraja, jeho povinnosti, práva a povinnosti prijímateľov sociálnej služby a tiež ich rodinných príslušníkov, podrobnosti o úhrade nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby a iné pravidlá podrobne upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015