Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC - Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

V súvislosti s kompetenciami samosprávneho kraja vo veci registrácie poskytovateľov sociálnych služieb, poskytovania výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb a jeho zverejňovania:
  • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015