Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC - Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje samosprávny kraj ako povinná osoba v zmysle tohto zákona texty návrhov všeobecne záväzných nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja na jeho najbližšom zasadnutí.

Obsah citovaných zákonov nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015