Ohlasovanie problémov na ceste

VÚC je správcom ciest II. a III. triedy ak osobitný predpis neustanovuje inak. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Táto služba umožňuje občanom informovať správcu cesty o problémoch na ceste.
Hore
Ing. Peter Mráz | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015