Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyšší územný celok poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76 a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 tohto zákona.
Žilinský samosprávny kraj  poskytuje:
 1. jednorazový príspevok na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja
  • podmienky na získanie tohto FP zverejňuje Žilinský samosprávny kraj vo výzve na príslušný rok a vo VZN 21/2010 v znení Dodatku č. 1
  • žiadosť o fin. príspevok musí byt doručená na ŽSK najneskôr do 31.marca daného roka vrátane.
  • v roku 2015 bola vytvorená aj metodická príručka ako usmernenie k výzvam. Príručka, ako aj žiadosť sú zverejnene na webe ŽSK
 2. finančné príspevky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • na základe žiadosti na celý rozpočtový rok.
  • Oblasť možnosti získania finančného príspevku (FP) subjektu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. (t. j. FP na celý rok pre organizácie ako krízové strediská, resocializačné strediská a na špeciálne poradenstvo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).
  • Podmienky na získanie FP na rok 2016 sú uvedené vo VZN č. 20/2010 v znení dodatku č. 1 a č.2
 3. v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. príspevok na odkázanosť alebo príspevok na prevádzku alebo na odkázanosť aj prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom na prevádzku a finančného príspevku na odkázanosť upravuje § 75zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Poskytovanie príspevkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upravuje zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN Žilinského samosprávneho kraja č. 20/2010 Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja (v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 14/10 zo dňa 27. apríla 2011 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/12 zo dňa 21. septembra 2015) a VZN Žilinského samosprávneho kraja č. 21/2010 Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja
(v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 10/12 zo dňa 21. septembra 2015)

Všeobecné záväzné nariadenia sa nachádzajú na našej web stránke:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/vseobecne-zavazne-nariadenie/

Príručka v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nachádza tu:
http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/ziadosti-formulare/

Právne predpisy, postupy vybavovania

Hore
Ing. Martina Balátová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015