Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa pravidelná doprava na autobusovej linke uskutočňuje podľa cestovného poriadku. Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich. Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny sa schvaľujú raz za polrok. Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej autobusovej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. Žiadosť o zmenu cestovného poriadku musí obsahovať jasný popis požadovanej zmeny, odôvodnenie požadovanej zmeny, podpis žiadateľa, upravený cestovný poriadok, ktorý je predložený k pripomienkovaniu, prípadne iné dokumenty na podporu vykonania zmeny cestovného poriadku: požiadavky cestujúcej verejnosti, obecných samospráv, zamestnávateľov, škôl, prípadne pri zmene vyvolanej samotným dopravcom i jeho podnikateľský zámer. Pri zapracovaní novej zastávky do cestovného poriadku je potrebné priložiť súhlas dotknutej obce so zastavovaním spoja na zastávke. Pri rozšírení autobusovej linky o nové spoje je nutné predložiť správnemu orgánu technické preukazy vozidiel, ktorými budú spoje prevádzkované.

Bližšie stanovené podmienky schvaľovania cestovných poriadkov v autobusovej doprave upravuje Metodický pokyn pre postup pri udeľovaní dopravných licencií a schvaľovania cestovných poriadkov v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/doprava/2013/metodicky-pokyn/metodicky-pokyn-postup-pri-udelovani-dopravnych-licencii-v-r.pdf
Hore
Ing. Richard Staškovan | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015