Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Kultúra a šport - Čerpanie dotácií a grantov

Poskytovanie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na podporu aktivít zameraných na prevenciu sociálno - patologických javov na školách, na zvýšenie záujmu mladých ľudí o históriu slovenského národa a na podporu športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poskytovanie dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry a na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok s cieľom rozvoja kultúrnych aktivít, zachovávania kultúrneho dedičstva, ochrany, obnovy a rozvoja národných kultúrnych pamiatok na území Žilinského kraja. Poskytovanie finančných príspevkov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poskytovanie príspevku na odkázanosť a na prevádzku sociálnej služby.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015