Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Zdravie

Samosprávny kraj na úseku zdravotníctva schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosti starostlivosť, vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytuje informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenie v kraji, poskytuje informácie o vykonávaní lekárskej služby prvej pomoci. Na úseku humánnej farmácie vydáva povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajni audio-proteických pomôcok. Schvaľuje prevádzkový čas povoleným prevádzkam lekárenskej starostlivosti, organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby, informuje o nedostatkoch v kvalite humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, rieši podnety a sťažnosti a vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015