Portál

Vitajte na Portáli elektronických služieb Žilinského samosprávneho kraja

V rámci projektu Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji sa občanom a inštitúciám sprístupnilo 71 elektronických služieb (informačných a transakčných) z rôznych oblastí v kompetencii Žilinského samosprávneho kraja. Prístup k službám je možný prostredníctvom zložky INFO MODUL. Služby sú zatriedené prostredníctvom životných situácií alebo úsekov správy.

Oblasti poskytovaných služieb:

Licencovanie a povoľovanie

Udeľovanie povolení a licencií je jednou zo základných činností regionálnej samosprávy. Zároveň sú to aktivity, ktorých optimalizácia a elektronizácia znamená značnú úsporu nákladov a zníženie administratívnej záťaže z pohľadu žiadateľov aj vzhľadom na nižšie poplatky v prípade elektronického podania. K takýmto službám patrí hlavne udeľovanie povolení pre zdravotnícke zariadenia a zariadenia lekárenskej starostlivosti alebo udeľovanie dopravných licencií pre prímestskú a diaľkovú autobusovú dopravu.

eDemokracia

Služby zahrnuté v tejto oblasti sú dôležité najmä z pohľadu zvyšovania povedomia verejnosti a aktívnej účasti na správe vecí verejných. Občania majú možnosť vyjadriť svoj názor online a od samosprávy očakávajú, že bude rešpektovaný, braný na vedomie a riešený.
Príkladom služby z tejto oblasti je elektronické pripomienkovanie dokumentov, napríklad všeobecne záväzných nariadení a uznesení zastupiteľstva, návrhu rozpočtu a záverečného účtu, prípadne územného plánu regiónu.

Dotácie a granty

Regionálna samospráva poskytuje z vlastných príjmov dotácie predovšetkým na podporu podujatí usporadúvaných vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia ŽSK, ako aj na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. Prostredníctvom týchto služieb môže verejnosť podať cez elektronický formulár žiadosť o dotáciu a zároveň finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

Platby

Možnosť realizovať platby elektronicky sa bude využívať predovšetkým na platenie poplatkov za služby Úradu ŽSK, prípadne na vrátenie neodôvodneného čerpania dotácie. 

Registrovanie

Jednou z najdôležitejších právomocí samosprávnych krajov je poskytovanie sociálnych služieb. Špecifikom týchto služieb je síce fyzické poskytnutie sociálnej služby alebo pomoci, ale väčšinu krokov, ktoré tomu predchádzajú, bude možné uskutočniť elektronicky.
Občania tak o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo o samotné uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby požiadajú elektronicky, z pohodlia domova či kancelárie
a kedykoľvek aj po úradných hodinách. 

Podnety a sťažnosti

Občania alebo organizácie budú môcť elektronicky upozorniť samosprávu na okolnosti, o ktorých sú presvedčení, že sú pre Úrad ŽSK aj pre obyvateľov kraja dôležité. Príkladom takejto služby je ohlasovanie problémov na ceste; pričom bude možné využiť aj mobilnú aplikáciu priamo z miesta výskytu problému. Okrem podnetov sú do tejto oblasti zaradené aj sťažnosti, ktoré pomáhajú upozorniť Úrad ŽSK na možné problémy v rámci správneho fungovania kraja.

Informovanie a poradenstvo

Transparentnosť je dôležitým prívlastkom modernej samosprávy a jej služieb. Takéto služby sa navyše poskytujú proaktívne. Príkladom je elektronické rezervovanie termínu stretnutia so zamestnancami úradu alebo s poslancami samosprávneho kraja počas poslaneckých dní. Úrad ŽSK bude tiež poskytovať široké spektrum informácií o svojich službách prostredníctvom portálu ŽSK z oblastí ako zdravotníctvo, sociálne služby, pohotovostné služby, cestovný ruch, región, školstvo a vzdelávanie.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015